1 Opening en vaststellen agenda
Matthijs opent de vergadering en heet de toehoorders en de gastspreker Jeroen Spruit van harte welkom.
Agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het agendapunt over de visie op vrijwilligers wordt behandeld zodra de stukken van de gemeente binnen is.

2 Externe spreker: Jeroen Spruit (Laborijn)
Jeroen Spruit is algemeen directeur van Laborijn. Hij geeft een presentatie over de kadernota. Deze kadernota is openbaar zodra deze formeel door het bestuur van Laborijn is bekrachtigd. Gemeenteraden krijgen de kans om een zienswijze in te dienen. Rosita vraagt zich af hoe we als Sociale Raad kunnen adviseren op en stuk die straks definitief is. Matthijs vult daarbij aan dat wij niet alleen voor de bestaande klanten van Laborijn zijn, maar ook voor toekomstige klanten. Rob vraagt wie verantwoordelijk is voor de adviesvraag bij de Sociale Raad, de gemeente of Laborijn?

De procedure van de kadernota is als volgt, op 17 mei neemt het bestuur van Laborijn kennis van de zienswijze en komt met een schriftelijk antwoord hierop. Het algemeen bestuur van Laborijn stelt in juli de kadernota definitief vast. Tussen 17 mei en juli zal dus ruimte zitten voor beïnvloeding voor een eventuele zienswijze vanuit de Sociale Raad.

Jeroen neemt de Sociale Raad mee in de belangrijkste pijlers van de kadernota. Belangrijke conclusie is dat gemeenten wel gaan indexeren maar verhoging van het bedrag is niet gelijk aan de toename van de aantal klanten voor Laborijn. Hier ligt een opgave voor Laborijn.

Laborijn is een sociaal vangnet. Als alle andere regelingen niet van toepassing zijn, dan kom je in de bijstand. Er wordt gekeken naar voorliggende voorzieningen en dan kom je niet bij Laborijn terecht. Matthijs vraagt welke poging wordt gedaan om juist ruimte van instroming te beperken en dat er überhaupt geen regeling nodig is. Jeroen geeft aan dat deel ook in inclusief werkgeverschap zit, maar dit stelsel functioneert nog niet voldoende. Er moet gekeken worden naar hoe talent wel kan worden ingezet in plaats van naar de beperkingen te kijken. Dit is voor werkgevers lastig en soms ook een risico.

Wethouder Wikkerink zit in het dagelijks bestuur van Laborijn en wethouder Kok in het algemeen bestuur.

3 Verslag en actiepunten vergadering 3 april 2024

4 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
18 juni is er een workshop over regionale samenwerking vanuit de Koepel, Loes zal de aanmelding verzorgen. Veel willen dit volgen. Loes gaat navragen of het mogelijk is om een ruimte te reserveren zodat met een groep deze workshop kan worden gevolgd. Loes doet ook navraag of de workshop later kan worden teruggekeken.

6 Terugkoppeling Commissie Sociaal Domein
Sanne is naar de Commissie Sociaal Domein geweest. Herijking Armoedebeleid: Gemeente heeft de cijfers binnen Aalten gepresenteerd en naar aanleiding daarvan drie pijlers opgesteld. De werkgroep participatie gaat op 22 juni met de gemeente hierover in overleg. Vanuit de werkgroep Jeugd sluit Rosita hier ook bij aan. Janny vraagt welke rol en begrenzing ziet de gemeente voor zichzelf in het kader van armoede?

Conclusie is dat het nog in de kinderschoenen staat. Allereerst is er het budgetvraagstuk en dat is vooral aan de gemeenteraad. Pas dan weet men wat er wel en niet kan. Het was nu nog in de oriëntatiefase. Gevraagd wordt wanneer het definitief is en wanneer de Sociale Raad in beeld komt. Dit wordt ook nagevraagd op 22 juni.

Visie vrijwilligers:
Het aantal vrijwilligers daalt. In Aalten is het gemiddelde hoger dan landelijk maar toch is er een daling te zien. Met name bij bestuursfuncties. De vraag is hoe we er voor zorgen dat er meer mensen vrijwilliger willen worden. Geconcludeerd wordt dat gezien wordt dat men zich niet meer zo wil binden en meer projectmatig wil werken.

7 Vacatures stand van zaken
Zijn drie nieuwe sollicitaties binnengekomen. Dit zal voor de werkgroep WMO zijn. De nieuwe sollicitatiecommissie bestaat uit Henriette, Matthijs en Loes.

8 Gezamenlijke activiteit
Rob pakt dit op voor de maand september.

9 Zorginkoop
Rosita: hierover is een gesprek geweest met Annemieke Thiemissen. Er komt een nieuw aanbestedingstraject waarbij Aalten regionaal moet gaan aanbesteden.

10 Communicatie, stand van zaken
Loes stuur het jaarverslag naar Sanne voor op de website.

11 Nieuws uit de werkgroepen
WMO:
27 Mei heeft de werkgroep een gesprek met de ambtenaren, hier gaan Martien en Anneke heen. De samenwerking met de Sociale Raad is daarbij ook een onderwerp.
Voor de autokostenvergoeding wacht de werkgroep de reactie van de gemeente af.

De wooncoach van de Kattenberg wordt aangedragen als externe spreker. Henriette heeft de contactgegevens doorgegeven.

Jeugd:
Werkgroep heeft gesprek gehad met Marco van Lochem, hij is werkzaam bij Schaersvoorde en houdt zich bezig met sociale vraagstukken van leerlingen. Hij is alleen werkzaam op de Slingelaan en werkt samen met een orthopedagoog. Hij heeft vooral een signalerende taak. Ook hij wordt eens uitgenodigd voor de Sociale Raad als externe spreker.

Participatie:
Geen bijzonderheden

12 Rondvraag en sluiting
Sanne: meldt zich af voor de volgende vergadering. De vergadering in juli is voorlopig haar laatste vanwege haar verlof.
Rob: Henriette vervangt Rob bij de volgende vergadering van de Commissie Sociaal Domein op 3 juni. Rob meldt zich tevens af voor de volgende vergadering.

Hij geeft aan dat in de krant van mei een stuk zal staan over ouderen, hij is benieuwd naar de reactie.

Monika: is volgende vergadering wellicht later.
Jannelien: moet nieuw fotomoment worden gepland voor de nieuwe leden. Jannelien doet een datumprikker uit.
Matthijs: Hoe pakken we adviesaanvraag van kadernota Laborijn aan? Loes wordt gevraagd het college hierop de attenderen en wanneer we wat kunnen verwachten.