Opening en vaststellen agenda
Matthijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Externe spreker Jos (Kattenberg)
Jos is wooncoach bij de Kattenberg. Hij geeft een toelichting over het project op de Kattenberg. De Kattenberg is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van de gemeente, de Woonplaats en Marga Klompé. De insteek is dat hier echtparen komen wonen waarvan één beginnende dementie/geheugenklachten heeft. Dit hoeft niet gediagnosticeerd te zijn. Bij de start van het project was het uitgangspunt dat er uiteindelijk ook 24 uur verpleegzorg zou kunnen worden geboden. Dit is later losgelaten. Mede door de coronatijd moest er aan het begin meer worden ingezet op bekendheid. Vanaf 2021 zijn er 17 echtparen komen wonen. Er is sprake van natuurlijk verloop en geleidelijk wordt toegegroeid naar een dementievriendelijke woonvorm. Van de 28 appartementen is de helft bestemd voor de dementievriendelijke woonvorm.

Rosita: Kan er ook vanuit de Kattenberg worden besloten of iemand moet verhuizen? Vanuit het project wordt het niet gezegd, maar met de wijkverpleegkundige, de dementiecoach en de familie kan soms wel zo’n besluit worden genomen.

De Kattenberg is niet voldoende om de golf vergrijzing die er aankomt op te vangen. Het percentage aan personen die aan dementie lijdt verdubbeld bijvoorbeeld in de aankomende 25 jaar. Deze cijfers worden gepresenteerd. Er is dus innovatie nodig om te kijken hoe we op een goede manier deze golf kunnen organiseren/inrichten.

Janny: Voor welke doelgroep is de Kattenberg de oplossing? Jos geeft aan dat het te maken heeft met een stuk bewustwording en verandering van opvatting. Het is steeds meer noodzakelijk om vroegtijdig na te denken over het ouder worden, wat je wil en kan als in de toekomst zorg nodig hebt. Er moet vroeg worden nagedacht (en gehandeld worden) over hoe je en waar je wil wonen. De opties zijn namelijk gering. Er ontstaan steeds meer alternatieve woonvormen, De Kattenberg is één van deze mogelijkheden.

De Kattenberg maakt gebruik van vrijwilligers die zijn verbonden aan de bewoners -en activiteitencommissie.

Voorstellen nieuwe leden
Er wordt een voorstelronde gedaan door en voor alle nieuwe leden.

Verslag en actiepunten vergadering 6 mei 2024

• Bij het verslag waren de aanwezigen niet vermeld. Dit wordt aangepast.
• Punt 2: de adviesaanvraag wordt behandeld bij punt 7.
• Punt 4: voor de webinar regionale samenwerking op 18 juni (19.30) is vergaderzaal Lintelo op de Markt gereserveerd. Loes doet een uitvraag wie daarbij aanwezig is.

Actielijst:
Thema zorgzame buurten wordt verplaatst naar een vergadering wanneer daar genoeg ruimte voor is.

Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Mededelingen:
Matthijs en Loes hebben een gesprek gehad met de gemeente over de Sociale Raad, daaruit zijn de volgende punten gekomen:

• Momenteel is er nog geen notulist gevonden. We hopen dat er uiterlijk bij de vergadering van september er een nieuwe notulist is.
• De reserveringen en facilitaire zaken gaan voortaan via de afdeling facilitair.
• We kunnen zelf de presentielijst tekenen en Loes geeft dit vervolgens af bij de bode.

Vacatures stand van zaken
Er staat nog een vacature open voor de werkgroep WMO. Deze vacature moet nog geplaatst worden op de gebruikelijke kanalen. Actiepunt Sanne en Loes.
Henriette zit namens de werkgroep WMO in de sollicitatiecommissie.

Terugkoppeling gesprek ambtenaar sociaal domein
Zijn twee onderwerpen besproken:

1. Armoebeleid: adviesvraag pakt de werkgroep participatie op. Voor de vergadering van 11 september worden de desbetreffende ambtenaren uitgenodigd. Janny stuurt de mail/informatie door naar Loes. Loes verzorgt de uitnodiging.
2. Kadernota Laborijn: Henk en Rosita pakken de adviesaanvraag op met de werkgroep.

Beleid op vrijwilligers
Er ligt een adviesvraag vanuit de gemeente. De Sociale Raad gaat liever eerst met de ambtenaren in gesprek. Zo mist de Sociale Raad bijvoorbeeld de groep 65+ en wat de gemeente concreet wil gaan doen. We willen graag advies geven op de definitieve versie en geen concept, daarover kunnen we aan de voorkant met de ambtenaar over in gesprek gaan/meedenken.

Loes beantwoord de adviesvraag en neemt Henriette, Janny/ Henk en Dries mee in cc. Zij maken een afspraak met de ambtenaar. Voorafgaand kunnen de opmerkingen vanuit de hele Sociale Raad worden geïnventariseerd.

Communicatie, stand van zaken
Geen update.

Nieuws uit de werkgroepen

WMO:
Volgende punten zijn met de gemeente besproken:

• De aanbesteding WMO en jeugd is besproken. Gemeente Doetinchem gaat de aanbesteding voor alle Achterhoekse gemeenten doen. Daarbij kunnen de gemeentes nu hun wensen doorgeven. Zodra het projectplan klaar is ontvangt de Sociale Raad dit.
• Huishoudelijke hulp: het personeelstekort blijft een probleem.
• Huisvesting: er is gesproken over de verhuizing naar de Ludgerstraat. Er is geen beroep gedaan op bijzondere bijstand, het idee is dus dat dit goed is verlopen.
• De Woonplaats krijgt wellicht een nieuw lotingssysteem.
• Het Regulier Huisvestigingsplan is in de maak. zodra deze klaar is ontvangt de Sociale Raad dit.
• De Sociale Raad ontvangt nog een reactie op het advies over de autokostenvergoeding.
• De werkgroep is bijgepraat over het GALA en IZA.

Werkgroep Jeugd:
Geen bijzonderheden

Werkgroep Participatie:
Geen bijzonderheden.

Afscheid M. Wevers en A. van Maren
Anja en Martien nemen afscheid van de Sociale Raad. Matthijs bedankt ze voor hun grote inzet voor de sociale raad.

Rondvraag en sluiting
Loes:
-Namens Jannelien de reminder dat er 17 juni 19.15 foto’s worden gemaakt (voor de nieuwe leden) op De Pas 90 (Aalten).
– Tot en met november hebben we bij elke vergadering een externe spreker. Dat is goed nieuws, maar houd er rekening mee dat als je wellicht iemand vraagt dit nog even kan duren.

Martien:
– Bedankt iedereen en wenst een ieder veel succes en met plezier.

Anja:
– Bedankt iedereen voor de fijne samenwerking.

Maureen:
– Kan nog niet in Ibabs. Loes heeft hierover met Sylvia gemaild, maar zal hier nogmaals achteraan gaan.

Dries:
– Wil het huishoudelijk reglement ontvangen
– Wil de briefwisseling met het college ontvangen over de adviesrol van de Sociale Raad (september).