1 Opening en vaststellen agenda
Notulen:
Matthijs heet iedereen welkom, ook een woord van welkom aan de drie toehoorders die vandaag in de zaal zitten. Eén van de toehoorders wil tijdens agendapunt 10 inspreken.

2 Verslag en actiepunten vergadering 5 februari 2024
Notulen:
Punt 6; Bij een geschikte vierde kandidaat stopt Anneke eerder. Actiepuntenlijst: Wordt aangepast, zie lijst.

3 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

Geen bijzonderheden.

4 Afhandelen speerpunten werkgroepen
Notulen:
De speerpunten worden tijdens deze vergadering vastgesteld. Iedereen is akkoord.

5 Stand van zaken vacatures
Notulen:
Een aantal leden zijn druk geweest met het maken van de vacaturetekst en de flyers. Verschillende leden zullen helpen met het distribueren van de flyers. Zodra Loes een seintje krijgt dat de flyers gereed zijn, laat Loes dit weten zodat de flyers verspreid kunnen worden. Iedereen ontvangt de flyer ook digitaal zodat deze ook digitaal te delen is.

Samenstelling sollicitatiecommissie:
1. Rob (of Anneke), voorzitter en secretaris zullen de briefselectie doen.
2. Daarna afstemmen wie er aanschuift tijdens de sollicitatiegesprekken.
Rob stelt voor om een werkproces te schrijven zodat duidelijk is wat er gebeuren moet
als er in de toekomst weer vacatures zijn.

6 Wethoudersoverleg februari 2024 terugkoppeling & rol commissie Sociaal
Domein
Concept notulen, moet nog definitief gemaakt worden
Notulen:
Rosita, Martien en Henk hebben met de wethouders gesproken. De notulen worden doorgesproken en e.e.a. wordt aangepast/toegevoegd. Feit blijft dat de sociale raad graag zou zien dat de wethouders aanschuiven tijdens een vergadering van de sociale raad. Om dat in tijd te compenseren zou de frequentie van het wethoudersoverleg omlaag mogen. Dit verzoek wordt bij de wethouders neergelegd. Auto-regeling; De gemeente moet de sociale raad betrekken bij dit soort besluiten. Het was voor Henk de eerste keer dat hij met wethouders in gesprek ging. Hij ziet dat de sociale raad en de gemeente gezamenlijk voor de inwoners staan, er gebeuren al heel veel mooie dingen. Dit mag ook genoemd worden.

7 Notitie zorgzame buurten
Notulen:
De sociale raad vind het fijn dat deze notitie ruim op tijd bij de sociale raad terecht is gekomen. Matthijs: De systeemwereld is zo ingewikkeld geworden dat de mens uit het oog is verloren. Deze notitie gaat terug naar: Hoe gaan we terug naar omzien naar elkaar. Hoe kunnen we zodanig met elkaar omgaan dat de enorme zorgvraag op een goede manier gedempt wordt? Deze opgave is heel groot voor de gemeente. Zou de onderliggende gedachte iets voor de sociale raad zijn om verder over na te denken? De sociale raad neemt deze maand de tijd om de notitie goed door te lezen en een mening hierover te kunnen vormen. Inhoudelijke opmerkingen mogen ook via de mail worden aangeleverd. Daarna wil de sociale raad met de wethouders om tafel om het gesprek hierover aan te gaan. Actie secretaris.

8 Terugkoppeling vergadering Sociale Commissie 19 februari
Notulen:
Terugkoppeling door Rob en Henriëtte;
* Ouderenbeleid in de gemeente Aalten. Er is een presentatie gehouden door Daniëlle Wensink. Voor hem was er weinig nieuws te horen. Volgens Rob kreeg hij niet voldoende antwoord op zijn vragen. Eén van zijn vragen ging over de dubbele vergrijzing waar de gemeente Aalten mee kampt. Een ander voorbeeld wat Rob noemde was de Kattenberg, met 24 woningen. Hoeveel woningen zijn er in de toekomst nodig? Daar kreeg hij in zijn ogen geen antwoord op. Henriëtte vindt het beleid van de gemeente weinig toekomst georiënteerd.

* Overzicht onderwerpen tijdens volgende vergaderingen:
– 8 april Herijking armoedebeleid en visie vrijwilligers. Rob is niet aanwezig i.v.m. vakantie, Sanne vervangt hem. Rob meldt haar aan bij de commissie.
– 3 juni Inzet mantelzorgers, Henriëtte gaat mee met Rob.
– 9 september discussie mentale gezondheid van de jeugd in relatie tot de
pedagogische basis.

9 Brandbrief verhuisperikelen senioren
Notulen:
De werkgroep Wmo was verbaasd dat de talentverbinder direct contact had gelegd met de gemeente Aalten. De werkgroep heeft gesproken met Raimond Letteboer. Er is geen specifieke regeling voor deze situatie. Blijft maatwerk. De werkgroep Wmo heeft informatie opgehaald en kwam erachter dat zowel de gemeente als het Meedoenpact zich over deze materie buigt. hoe kunnen we mensen tegemoet komen waar dit nodig is? De werkgroep wacht de reactie hierop af. Ook De Woonplaats heeft nog een potje voor dergelijke situaties. Zodra meer bekend is komt de werkgroep hierop terug.

10 Autokostenvergoeding en voorstel WMO-werkgroep
Notulen:
Eén van de toehoorders wil inspreken:
Hij doet het woord namens een inwoner die twee dagen voor kerst een brief kreeg dat de tegemoetkoming die hij maandelijks ontvangt, per 1 januari 2024 komt te vervallen. Hierop heeft meneer een bezwaarschrift ingediend, daarna volgt een hoorzitting met de bezwarencommissie. Volgens zijn informatie zijn er meerdere bezwaren binnengekomen. Hij vraagt zich af wat de gemeente doet voor inwoners die geen bezwaar hebben ingediend. Hoe nu verder?

Reactie sociale raad: We zijn niet voor individuele gevallen, maar wel voor groepen. De sociale raad is blij met dit soort signalen. Dat betekent ook dat inwoners de sociale raad weten te vinden. De sociale raad is al met de gemeente in gesprek over dit onderwerp. Er wordt besloten om de gemeente een brief te schrijven met daarin het volgende:
1. Inhoudelijk; Bezwaarlijk dat de sociale raad niet op de hoogte is gesteld van de wijziging.
2. Procedureel; Juiste procedure is in de ogen van de sociale raad niet gevolgd.
3. Financieel; Als het een financieel besluit betreft, waarom wordt de verordening dan
niet aangepast?

11 Reactie gemeente op advies aanpassing ZOOV-tarieven
Notulen:
De sociale raad vindt het jammer dat het advies van de Reizigersraad om niet te verhogen (omdat dit leidt tot dalende vraag en daardoor stijgende kosten) niet door de gemeente aangenomen wordt. Rob: Het lijkt dat regiobeleid voorgaat op individuele inwoners. Kunnen wij in een brief
het signaal aangeven dat de sociale raad zich zorgen maakt over deze manier van besluitvorming. Regionaal beleid lijkt te profileren boven lokaal beleid. Anneke geeft aan dat dit in het verleden al eens is gedaan. Martien: Dit blijft wel een aandachtspunt voor de sociale raad.

12 Vervolgtraject contractering Wmo en Jeugdhulp Sociaal Domein Achterhoek per 1 juli 2025.
Notulen:
Rosita geeft aan dat zij tijdens het vorige overleg met de beleidsmedewerkers specifiek vragen heeft gesteld over dit vervolgtraject. Drie dagen daarna stond er een interview met wethouders Wikkerink over dit onderwerp in de krant. Per 1 juli 2025 gaat de gemeente opnieuw aanbesteden. Martien vind het een gemis dat de gemeente geen inhoudelijk deskundige aan tafel heeft zitten tijdens een aanbestedingstraject. Vragen vanuit de sociale raad:
1. Wat kan de sociale raad hierin betekenen?
2. Wat heeft de gemeente geleerd van eerdere aanbestedingstrajecten?
3. Wat is het resultaat van het inkoopbeleid?
De sociale raad blijft dit onderwerp nauw volgen.

13 Terugkoppeling projectgroep cliëntondersteuning
Notulen:
Rosita en Henriëtte nemen deel aan deze projectgroep. In de eerste vergadering is een presentatie gehouden en heeft iedereen kennis gemaakt met elkaar. De samenstelling van de projectgroep bestaat uit 8 partijen, Sensire, Figulus, maatschappelijk werk, Daniëlle Wensink, Sylvia van Amerongen en twee personen van MEE. Er zijn een aantal werkafspraken gemaakt. De eerste drie maanden komt de groep eens per maand bij elkaar, daarna eens per zes weken tot aan maart 2024. De bijeenkomsten duren 1,5 uur. Uiteindelijk moet deze werkgroep een plan opleveren waar formeer en informeel een goede basis wordt neergezet m.b.t. dit onderwerp.

14 Communicatie, stand van zaken
Notulen:
* Zodra er vier nieuwe kandidaten gevonden zijn, worden er nieuwe foto’s gemaakt.

15 Nieuws uit de werkgroepen
Notulen:
* Werkgroep Wmo: Twee punten zijn al besproken.
– Laagdrempelige inloopvoorzieninig voor mensen met GGZ problematiek schijnt goed te lopen.
– De vindbare en zichtbare toegang tot de gemeente; is in ontwikkeling en is de
gemeente mee bezig.
Werkgroep jeugd:
* Binnenkort brengt de werkgroep een bezoek aan de Pol tijdens de jongereninloop.
Werkgroep participatie:
– Henk heeft twee webinars gevolgd. Heeft hier informatie opgehaald. Hij heeft o.a. een webinar gevolgd over de wet Inburgering. Er ligt veel bij de gemeente op het bordje. Er zijn gemeenten die dit niet kunnen behapstukken. Henk heeft het gevoel dat de gemeente Aalten hier al best goed in bezig is.

16 Rondvraag en sluiting
Notulen:
– Kascommissie; Goedgekeurd.
– Rob heeft contact met Figulus gehad. Figulus organiseert elke maand een ontspanningsmiddag voor 65+ers. Rob stelt voor om onze diensten tijdens zo’n middag aan te bieden. De middagen staan gepland van half 2 tot 5. Dit brengt de mogelijkheid om met inwoners in gesprek te gaan. Anneke, Henriëtte en Rosita geven aan dit wel op te willen pakken.
– Monique Schaeffer vertelt dat zij een nieuwe baan heeft en per 1 mei de gemeente Aalten gaat verlaten. Monique is tijdens de verrgadering van 3 april voor het laatst aanwezig. Wie haar taken voor de sociale raad over gaat nemen is nog niet bekend