1 Opening en vaststellen agenda
Notulen: Matthijs heet iedereen van harte welkom. Anja is afwezig, voor de rest is iedereen aanwezig.

2 Verslag en actiepunten vergadering 6 december 2023
Notulen:
Eén tekstuele wijziging tekst Laborijn; Informele plekken moet zijn neutrale plekken. De notulen worden hierbij goedgekeurd.
De actie/herinneringslijst blijft ongewijzigd.

3 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Notulen:
Ingekomen stukken; Er is een mailwisseling geweest met de gemeente over het uitnodigen van de wethouders op de vergadering van 5 maart. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een wethoudersoverleg in te plannen op 21 februari. Aan de hand daarvan wordt afgesproken of de wethouders op 5 maart aansluiten. Verder geen bijzonderheden m.b.t. dit agendapunt.

4 Project Clientondersteuning
Notulen:
De sociale raad besluit om met twee personen zitting te nemen in dit project. Rosita en Henriëtte nemen dit op zich. Wel wordt er op voorhand gevraagd wat de frequentie is en op welk tijdstip de bijeenkomsten gepland staan/worden.

5 Voorbereiding informatieavond nota sociaal domein 23 januari
Notulen:
Onderstaand de vragen die de sociale raad op 23 januari gaat stellen (in afwachting wat er gepresenteerd wordt):
* Wat is het plan van aanpak?
* Hoe maken we e.e.a. meetbaar?
Pagina 2
* Waar legt de gemeente de prioriteit en waar niet en wat zijn de concrete plannen?
* Hoe ziet de uitvoering eruit?
* Wat verwacht de gemeente van de sociale raad in dit geheel?
Rosita laat deze week weten of zij aanwezig kan zijn bij deze bijenkomst. Zo ja, dan kan en wil Rosita de vragen stellen.

6 Vacatures en procedure nieuwe leden SR
Notulen:
Miriam Schreurs gaat de sociale raad verlaten i.v.m. haar nieuwe functie (bij de gemeente Aalten). Anja en Martien treden in juni af en zijn niet herkiesbaar. De sociale raad vraagt zich af of er meer diversiteit zou moeten zijn binnen de sociale raad. Elke werkgroep heeft tussen nu en juni een lid te weinig. Alle werkgroepen maken een profiel; welke kennis/ervaring/kwaliteiten willen we graag aangevuld hebben? Ook gaan de werkgroepen nadenken over eventuele ‘vindplaatsen’. Hier komt de sociale raad tijdens de volgende vergadering op terug. De vacature wordt dus gericht verstuurd, maar daarnaast wordt deze ook algemeen onder de aandacht gebracht. Rob; AaltenVooruit/De Band is de meest gelezen regionale krant (91%). De advertentie moet er tegen die tijd goed uitspringen.

7 Terugkoppeling gesprek F. Siemes
Notulen:
Janny en Sanne hebben een afspraak met Felix gehad. Felix heeft aangegeven graag gebruik te maken van de expertise van de sociale raad.
* Het oudkomersproject gaat 1 februari van start. De projectmedewerkers gaan aan 61 mensen persoonlijke begeleiding geven. Het is belangrijk dat Oudkomers goed kunnen meedraaien in de maatschappij en, waar mogelijk, de gang naar de werkvloer kunnen maken.
– Jongeren met een burn-out; Dit aantal loopt op en heeft de aandacht.
– Laaggeletterdheid; Vindbaarheid van autochtone inwoners blijft lastig. Hier heeft de gemeente aandacht voor.

8 WMO: Tarieven ZOOV
Notulen:
De tarieven zijn per 1 januari 2024 omhoog gegaan. Dit tarief is regionaal vastgesteld. De werkgroep Wmo heeft een advies geschreven omdat de werkgroep vind dat het niet helemaal correct is wat er gebeurd. Over twee weken heeft de werkgroep een gesprek met Raimond Letteboer, op dat moment vraagt de werkgroep naar de financiële kant in dit verhaal en koppelt dit terug. De sociale raad is akkoord met het concept van de werkgroep Wmo, de secretaris stuurt dit door naar de griffie ter verspreiding.

9 Inventariseren netwerk/contacten
Notulen:
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van februari, als de speerpunten bekend zijn.

10 Herinnering speerpunten voor 2024
Notulen:
De werkgroepen gaan nadenken over speerpunten en komen hier de volgende
vergadering op terug.

11 Evaluatie verkiezingen
Notulen:
Er waren ten op zichte van de vorige verkiezing meer stembureaus, ook was er een mobiel stembureau ingezet.
In de buurtschappen zijn de openingstijden verminder tot 1 of 2 dagdelen, maar zover de sociale raad weet was dit geen probleem.
Aankondiging en de algemene informatie waren dit keer beter gecommuniceerd. De sociale raad heeft geen negatieve geluiden gehoord. De sociale raad wil graag een compliment aan de gemeente maken over de gang van zaken rondom de verkiezingen. De secretaris pakt dit op.

12 Nieuwjaarsreceptie 8 januari
Notulen:
De sociale raad heeft een uitnodiging gekregen voor de nieuwjaarsreceptie op 8 januari. Matthijs, Rob en Henk gaan gezamenlijk naar deze receptie.

13 Communicatie, stand van zaken
Notulen:
* Graag input voor de vierde kwartaalrapportage voor 14 januari.
* Foto’s; Nog niet alle leden zijn gefotografeerd. Voor de bijenkomst van de sociale raad in februari zal de fotograaf aanwezig zijn (18:45) om deze personen te fotograferen. Graag hiermee rekening houden.

14 Nieuws uit de werkgroepen
Notulen:
Werkgroep Wmo;
* Deze werkgroep heeft bij elkaar gezeten en heeft de speerpunten verzameld. Binnenkort overleg met de beleidsambtenaren.
*Advies vervoer geformuleerd.
* Binnenkort een gesprek met Figulus over mantelzorg. (Wat voorheen VIT was)
Werkgroep participatie;
* Zie onderwerp m.b.t. terugkoppeling gesprek Figulus.

15 Afscheid M. Schreurs
Notulen:
Matthijs bedankt Miriam voor haar grote inzet voor de sociale raad en wenst haar namens de hele sociale raad veel werkgeluk en plezier bij haar functie bij de gemeente Aalten.

16 Rondvraag en sluiting
Notulen:
Terugkoppeling bijeenkomst commissie sociaal domein;
* Toekomstbestendig sportlandschap, toelichting door Romie Wisselink. Monique zoekt de presentatie van Romie Wisselink op en stuurt deze door naar Loes. Vrijwilligersbeleid zal in juni klaar zijn.
* Wij krijgen een adviesaanvraag over dit onderwerp.
* Zwemwater, dit onderwerp komt in januari in de raad. (speerpunt)
* Gezondheid van de jeugd; De GGD wordt uitgenodigd om een presentatie te houden over de informatie die zij hebben over dit onderwerp.
* ROAZ Beeld; De gemeente Aalten valt binnen twee ROAZ beelden. De sociale raad blijft dit volgen.
* De wethouder wil graag eens met de commissie in gesprek over het onderwerp; Wat is de pedagogische basis, wat houdt dit in, wat verstaan we er onder en wat niet etc
* 19 februari is de volgende bijeenkomst van de commissie sociaal domein met als thema: Oud worden in Aalten.
* Loes Wielink is de komende twee weken op vakantie, mailcontact duurt wat langer.

Matthijs sluit de vergadering om 20.30 uur