1 Opening en vaststellen agenda
Notulen:
Voorzitter Matthijs heet iedereen welkom. Op de tribune zitten drie toehoorders.

2 Verslag en actiepunten vergadering 5 maart 2024
Notulen:
Punt 6; voorzitters niet genoemd. Aanpassen. De werkgroep was verbaasd dat de werkgroep géén direct contact had gelegd met de
gemeente Aalten.
12; Aanbesteding; Welke werkgroep volgt dit? Of wordt dit een combinatie? Komt later deze avond terug. Actielijst en herinneringslijst wordt aangepast.

3 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Notulen:
Geen bijzonderheden.
Kadernota Laborijn nog niet ontvangen; Rosita pakt dit op. 16 mei bijeenkomst m.b.t. sociale cohesie/polarisatie. Janny gaat hier naartoe.

4 Vacatures stand van zaken
Notulen:
Er zijn tot nu toe drie benoembare kandidaten. Inhoudelijk wordt dit onderwerp besproken als de toehoorders vertrokken zijn.

5 Brandbrief verhuisperikelen senioren
Notulen:
Martien: Richard heeft bij Aladna FM en op Facebook om donaties gevraagd. De mening van leden zijn wisselend over deze acties. De werkgroepen praten hier verder over door in hun bijeenkomsten.

6 Jaarverslag
Notulen:
Loes heeft het jaarverslag in concept opgemaakt, als input heeft ze de kwartaalverslagen gebruikt. Loes stelt voor om er een andere lay-out en opmaak te kiezen. Loes krijgt het mandaat om het jaarverslag af te maken, de lay-out aan te passen en te versturen.
Het jaarverslag wordt verzonden naar:
– gemeente
– samenwerkingspartners
– verdere partners die binding hebben met de sociale raad

7 Artikel Zorg Inkoop
https://www.de-band.nl/nieuws/politiek/479805/gemeenteraad-zeer-kritisch-overzorginkoop
Notulen:
De sociale raad wil graag in gesprek met Annemieke Tiemessen over dit onderwerp. 19 april staat dit gesprek gepland. De werkgroepen Wmo en jeugd gaan dit volgen en pakken dit op.

8 Reactie advies autokostenvergoeding
Notulen:
Matthijs vraagt aandacht voor de rol van de sociale raad in deze. Er is een reactie op de brief welke de sociale raad naar de gemeente gestuurd heeft.
Er zijn drie concrete vragen gesteld in de brief/advies. De indruk heerst dat deze vragen niet beantwoord zijn. De sociale raad wacht op antwoord. De werkgroep Wmo gaat aan de slag met de raadsmededeling. De sociale raad wil graag binnen zes weken een reactie op alle drie de vragen die zij in het ongevraagde advies hebben gesteld.

9 Externe sprekers in de Sociale Raad
Notulen:
Vorig jaar zijn er veel externe sprekers in de raad geweest. Dit stimuleerde, gaf impulsen. Matthijs vraagt een ieder om hierover na te denken.
Een aantal genoemde onderwerpen; Mantelzorg, Figulus (Eric Wichgers), Voedselbank Aalten (juli of september), De Woonplaats. Als we een externe partij uitnodigen, van te voren een soort ‘opdracht’ meegeven. De werkgroepen gaan hiermee aan de slag. Rob vraagt of de Voedselbank in juli of september tijdens de vergadering een presentatie kan geven.

10 Invulling wethoudersoverleg
Notulen:
Het voorstel is om in plaats van het wethouders overleg de wethouders voor te stellen of ze 2/3 keer per jaar aan willen sluiten bij de sociale raad. Matthijs en Loes pakken dit op.

11 Communicatie, stand van zaken
Notulen:
Tip voor de website: Concept notulen alvast vermelden op de website. (Ook staan de laatste notulen niet op de site.)

12 Nieuws uit de werkgroepen
Notulen:
Werkgroep Wmo: Geen bijzonderheden, zijn bezig met het leden van grote stukken. Werkgroep jeugd; Het bezoek aan de Pol (jongerenpunt) was interessant en heel leuk. Aankomende vrijdag een afspraak met Marco van Lochem, werkzaam bij Schaersvoorde. Hij houdt zich bezig met sociaal emotionele vraagstukken van leerlingen. Mocht dit heel interessant zijn, uitnodigen bij de hele raad. 19 april met beleidsmedewerkers in gesprek.
Werkgroep participatie: De gemeente Aalten heeft contact gezocht, beleidsmedewerkers Christel Sloetjes en Fleur Ebbers zijn bezig met een nieuwe visie bestaanszekerheid en vragen de sociale raad hierover mee te denken. 22 mei gaat de werkgroep met hen in gesprek, werkgroep jeugd sluit ook aan. Armoede en bestaanszekerheid; de gemeente is bezig met nieuw beleid. De sociale raad wordt hier ook bij betrokken. Rob; Het beleid wat gaat komen moet daadwerkelijk aansluiten bij de mensen die het nodig hebben. Rob ziet dat de gemeente hier goed mee bezig is. In september zal het beleidsstuk klaar zijn. Dit gaat dan naar de wethouders en verder in routing. Er komen cyclus om te kijken hoe het werkt. Het moet
in elk geval voor 2025 helemaal klaar zijn. De sociale raad blijft dit volgen en zal (on)gevraagd advies uitbrengen. Miriam Schreurs (destijd lid van de sociale raad) was betrokken bij de werkgroep inclusie, hier is geen vervolg aan gegeven lijkt het. Rosita kijkt dit na.

Wethoudersoverleg onderwerp: Wat is de rol van de sociale raad op het moment dat er regionaal opgetrokken wordt in beslissingen. Wat betekent dit voor de rol van de sociale raad? We hebben een paar keer gesproken met de wethouders hierover, maar tot nu toe geen concrete afspraken gemaakt. Moeten we contact zoeken met andere sociale raden? Dit is in het verleden al wel eens gebeurd.

13 Rondvraag en sluiting
Notulen:
Rob: Commissie sociaal domein; agenda nog niet bekend.
Rob: volgt morgen de webinar bestaanszekerheid.

Toehoorder: De centrale raad van beroep heeft het normenkader (wasvoorziening) afgeschoten, dit naar aanleiding van een geval in de gemeente Dronten. Dat betekent dat alle indicatiestellingen hulp in het huishouden niet goed meer zijn. De centrale raad van beroep is de hoogste rechter, beroep is dus niet meer mogelijk. Alle indicatiestellingen worden opgehoogd (met 59 minuten). Dit gaat om een voorlopige voorziening. De gemeente krijgt de tijd om nader onderzoek te doen. De uitspraak is in december al geweest. Hoe zit dit hier in Aalten? Wat betekent dit van/voor de gemeente Aalten? En bovenal; heeft de gemeente de sociale raad hier wel in meegenomen cq over geïnformeerd? Dit was de laatste vergadering waarbij Monique Schaeffer vanuit de gemeente aanwezig was bij de sociale raad. Dit i.v.m. haar vertrek bij de gemeente Aalten. Het is nog niet bekend wie haar op gaat volgen. Op het moment dat dit bekend is, wordt Loes op de hoogte gesteld.

Matthijs bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de vergadering. De volgende bijeenkomst staat gepland op 6 mei 2024 om 19.00 uur