1 Opening en vaststellen agenda
Notulen:
Loes en Anke zijn afwezig, Henk moet om half 9 weg.

2 Verslag en actiepunten vergadering 3 januari 2024
Notulen:
De notulen worden ongewijzigd onder dankzegging goedgekeurd. Actiepunt; is er antwoord op de brief richting ZOOV.

3 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Notulen:
Een inwoner heeft contact opgenomen met Matthijs van Almekinders over een casus (brief van de gemeente op 22 december). Is de sociale raad wel of niet bekend met het afschaffen van de regeling tegemoetkoming vergoeding aangepaste auto? De werkgroep Wmo pakt dit op en vraag Raimond Letteboer. De vraag is of meerdere inwoners hierdoor ‘geraakt’ worden. Deze inwoner, die namens betrokkene contact opgenomen heeft met Matthijs, heeft veel stukken toegestuurd. Matthijs stuurt deze stukken naar alle leden van de werkgroep Wmo. Brandbrief talentverbinder over individuele bijzondere bijstand (verhuiskosten); Reactie vanuit de beleidsambtenaar: De gemeente gaat dit niet integraal vergoeden, maar mocht een inwoner in de problemen komen, dan is de mogelijkheid om iets aan te vragen. Martien neemt hierover contact op met de talentverbinder.

4 Terugkoppeling informatieavond nota sociaal domein 23 januari
Notulen:
Martien; Het was prima verzorgd, goede verhalen gehoord welke goed beargumenteerd werden. Hoe nu verder? Wat krijgt de gemeente gerealiseerd dit
jaar? Matthijs: Weinig overzichtelijk. Een woud van regelingen en een tsunami van informatie. Hoe krijgt een inwoner die een behoefte heeft hier een kop en een staart aan? Inhoudelijk heeft Matthijs niet veel nieuws. Terugkoppeling via het wethoudersoverleg; Uitnodiging is zeer gewaardeerd, de
gespreksvorm was zeer goed.

5 Speerpunten 2024 per werkgroep (incl. contacten)
Notulen:
Sanne voegt de speerpunten puntsgewijs samen. Actiepunt; 3 kolommen overzicht (pro-actief gericht).

6 Vacatures en procedure (sollicitatiecommissie) nieuwe leden SR
Notulen:
Martien, Anja (stopt per direct vanwege gezondheidsperikelen) stoppen. Miriam is twee maanden geleden gestopt. Ook Anneke heeft bij Matthijs aangegeven eerder dan het einde van haar termijn te willen stoppen. Niet per direct, maar als de mogelijkheid zich voordoet wil zij graag stoppen. Hier wordt in de volgende vergadering op teruggekomen.
Vacatures;
1. Voor alle werkgroepen worden raadsleden gezocht; 2 voor de werkgroep Wmo, 1 voor de werkgroep Participatie en ook 1 voor de werkgroep jeugd.
2. Profiel; kijken naar de oude vacatures. (Werkgroepen binnen een week per mail aanleveren bij de secretaris)
3. Advertenties/flyers doelgericht uitzetten. Actie Matthijs en Loes. Flyers sowieso verspreiden bij de culthurhuzen.
4. Matthijs en Loes maken een tekst Actiepuntenlijst; Monique vraagt Sylvia naar budget sociale raad. Mogen de flyers die de SR wil verspreiden, geprint worden op kosten van de gemeente?
Sollicitatiecommissie;
Naar aanleiding van de reacties wordt deze samengesteld.

7 Kwartaalverslagen en jaarrapportage
Notulen:
Deze in de volgende vergadering vaststellen. Kascontrole wordt uitgevoerd door Anneke en Henriëtte.

8 Inbreng wethoudersoverleg februari 2024
Notulen:
Eens per drie maanden wordt er een wethoudersoverleg ingepland. De volgende is op woensdag 21 februari om 12.00 uur.
Bespreekpunten;
– Notulen vorige keer doornemen, n.a.v. daarvan.
– Afschaffen regeling tegemoetkoming eigen vervoer / eigen auto
– Casuïstiekbespreking
– Reactie college brandbrief Richard Jongetjes
– vragen Spreidingswet

De sociale raad blijft de wens houden om de wethouders aan te laten sluiten bij de SR (ipv het wethoudersoverleg).

9 Communicatie, stand van zaken
Notulen:

10 Nieuws uit de werkgroepen
Notulen:
Werkgroep Wmo; Gesprek gehad met Figulus (mevrouw ten Breke) over mantelzorgers.
Werkgroep jeugd;
* Afgelopen gesprek met Vera Meinen over het ‘gelijke kansen’ en het overgangsprotocol (van 0 tot 23 jaar). Vera Meinen wordt door de gemeente ingehuurd voor 6 uur in de week. Vier Connect-klassen waarbij kinderen uit groep 8 voor de zomervakantie kunnen gaan ‘meedraaien’ op het middelbare onderwijs.
* Enquêtes besproken met Annemieke en Julia.
* ‘De Zolder’ in Dinxperlo wordt uitgebreid.

11 Rondvraag en sluiting.
Notulen:
Rob;
* Aaltense Uitdaging organiseert 6 maart ’s avonds een bijeenkomst. Rob gaat hier naartoe en vraag of er nog meer leden gaan.
Jannelien;
* Vakantiepark bij zwembad ’t Walfort. Er ligt nu een vergunningsaanvraag voor 160 huisjes. Er zijn zorgen om het zwembad, blijft zwemles in de gemeente Aalten gegarandeerd? Wordt het zwembad bij het vakantiepark aangetrokken? Actie werkgroep participatiewet.
* Zwemwater notitie; Hoe ziet de toekomst eruit en wat is de stand van zaken rondom de beschikbaarheid van zwemlessen?
Matthijs:
* Dit is de derde vergadering zonder externe gast. Matthijs vraagt iedereen om na te denken over mogelijke externe gasten. Jeroen Spruit (directeur Laborijn) wordt genoemd.
* Rob, Henk en Matthijs zijn naar de nieuwjaarsbijeenkomst geweest. Deze was erg goed bezocht