Datum: Woensdag 3 april 2024
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag en actiepunten vergadering 5 maart 2024

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

4. Vacatures stand van zaken

5. Brandbrief verhuisperikelen senioren

6. Jaarverslag

7. Artikel Zorg Inkoop

8. Reactie advies autokostenvergoeding

9. Externe sprekers in de Sociale Raad

10. Invulling wethoudersoverleg

11. Communicatie, stand van zaken

12. Nieuws uit de werkgroepen

13. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.