Datum: Maandag 5 februari 2024

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten vergadering 3 januari 2024
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Terugkoppeling informatieavond nota sociaal domein 23 januari
 5. Speerpunten 2024 per werkgroep (incl. contacten)
 6. Vacatures en procedure (sollicitatiecommissie) nieuwe leden SR
 7. Kwartaalverslagen en jaarrapportage
 8. Inbreng wethoudersoverleg februari 2024
 9. Communicatie, stand van zaken
 10. Nieuws uit de werkgroepen
 11. Rondvraag en sluiting.

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.