Datum: Woensdag 3 januari 2024

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten vergadering 6 december 2023
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Project Clientondersteuning
 5. Voorbereiding informatieavond nota sociaal domein 23 januari
 6. Vacatures en procedure nieuwe leden SR
 7. Terugkoppeling gesprek F. Siemes
 8. WMO: Tarieven ZOOV
 9. Inventariseren netwerk/contacten
 10. Herinnering speerpunten voor 2024
 11. Evaluatie verkiezingen
 12. Nieuwjaarsreceptie 8 januari
 13. Communicatie, stand van zaken
 14. Nieuws uit de werkgroepen
 15. Afscheid M. Schreurs
 16. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad