1. Opening en vaststellen agenda
Janny afwezig, de rest is er. Matthijs heet iedereen welkom, speciaal voor Anja die na een tijd van afwezigheid weer aanwezig is.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Verslag en actiepunten vergadering 2 oktober
Blz 1; Aanwezigheidsoverzicht klopt niet.
Blz 1 punt 5; klankbordgroep voor ouderen; ‘aansluiten bij een regionale groep’ moet
nog besloten worden. In de notulen staat nu dat het al besloten is.

3 Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Geen bijzonderheden.

4 Commissie Sociaal domein 30 oktober 2023
Rob en Annemieke zijn aangeschoven bij de commissie sociaal domein en lichten toe;
– De jongerenwerkers van Figulus hebben een presentatie gehouden over hun werkzaamheden en hun wensen. Daarna kwam preventiemedewerker Jasper Stemerdink aan het woord over zijn werkzaamheden voor Aalten. Hij is als preventiemedewerker 4 uur per week aanwezig voor de gemeente Aalten.
– Annemieke Tiemessen heeft een presentatie gehouden over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Dit was een zeer inhoudelijke presentatie met heel veel informatie. De jeugdzorg is landelijk in totaal 50% gestegen. Er waren nog een aantal vragen over Figulus, deze mailt Rob naar de voorzitter van de
commissie.

5 Huishoudelijk Reglement ter vaststelling
Rosita is verantwoordelijk voor de eindredactie en past nog e.e.a. aan. Het huishoudelijke reglement wordt voor de volgende vergadering nogmaals geagendeerd.

6 Afstemmingsoverleg wethouders 16 oktober 2023
– Matthijs: Wat is het maatschappelijk rendement van activiteiten die de gemeente Aalten doet binnen het sociaal domein op het gebied van preventie? De wethouders hebben aangegeven dat dit moeilijk meetbaar is. De gemeente is er wel mee bezig.
– Brief sociale raad: In deze brief hebben we aandacht gevraagd voor het (ontbreken) van adviesaanvragen. Op de eerste brief is geen reactie gekomen. Na de tweede brief is er wel een reactie gekomen. De wethouders geven aan in het vervolg scherper op de rol van de sociale raad te zijn.
– De sociale raad ziet graag dat het college de lead neemt als het gaat om adviesaanvraagverzoeken. De uitvoeringsagenda moet bekend zijn bij de sociale raad. De bal hiervoor ligt in de ogen van de sociale raad bij het college.
– Taakstelling plaatsingen is niet gehaald; Hoe nu verder?
– Woonsituatie bepaalde straten in Dinxperlo ; De zorgen die er zijn, zijn bekend bij de wethouders. Er lijken steeds minder voorzieningen in Dinxperlo te zijn, met name voor de jeugd. Hier zijn zorgen om.
– Actiepunt; het college wil concreet afstemmen met de sociale raad welke rol zij voor de sociale raad voor ogen hebben.

7 Re-integratieverordening
Binnenkort heeft de werkgroep een gesprek met ambtenaar Felix Siemes.

8 IZA bijeenkomst
Deze bijeenkomst is vorige week in Lichtenvoorde gehouden. De groep bestond uit 2 inwoners en voor de rest alleen professionals. Aan de hand van 4 thema’s werden de groepen ingedeeld en kon men in gesprek/discussie. Er was voor de werkgroep weinig nieuws.
Vraag van Henk; Zijn er nog concrete onderwerpen gesproken voor de gemeente Aalten? Kan de sociale raad hier nog in meedenken? Bijv. het wel of niet sluiten van ziekenhuizen in de achterhoek. Antwoord: Dit is voor de werkgroep een grote zorg en zij zijn hiermee bezig. Wat gebeurd er vanuit IZA van/voor de gemeente Aalten? Dit is niet inzichtelijk. De werkgroep Wmo buigt zich hierover met de ambtenaren.

9 Terugkoppeling Adviesraad Winterwijk
Rosita, Martien en Henri√ętte zijn naar een bijeenkomst van de sociale raad van Winterswijk geweest. Opvallend was het feit dat de wethouder altijd aanwezig is bij bijeenkomsten van de Adviesraad. We hebben aangegeven dat wij altijd bereid zijn om te helpen met het opzetten van
hun Adviesraad. Het idee ontstond om eens een bijeenkomst te organiseren met alle adviesraden om elkaar te leren kennen.

10 Naamwijziging Adviesraad Sociaal domein of Sociale Raad 
Landelijk gezien wordt de term Adviesraad Sociaal domein het meest gebruikt. In de achterhoek wordt hier verschillend mee om gegaan. Dit onderwerp wordt genoteerd als agendapunt voor december 2024; wijzigen naam.

11 Concept vergaderschema 2024
Het schema wordt vastgesteld.

12 Communicatie, stand van zaken
Loes en Henk schrijven een voorstelstukje. Foto’s van de leden: Er wordt een datum gezocht waarop iedereen kan. De mogelijkheid van 3 januari wordt genoemd en Sanne pakt dit op.

13 Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep jeugd: Aangesloten bij de commissie sociaal domein en gaat morgen met Annemieke Tiemessen en Julia ten Dolle in gesprek. We sluiten binnenkort aan bij de jongerenraad. Daarna sluiten zij ook een keer aan bij onze raad. Werkgroep participatie: Geen bijzonderheden.
Werkgroep Wmo; Geen bijzonderheden.

14 Rondvraag en sluiting
– De frequentie van het verschijnen van de kwartaalrapportage blijft om de drie maanden. Martien vraagt of de frequentie van driemaandelijks naar halfjaarlijks kan. Dit bespreken tijdens de vergadering in december.
– Anja; Uitvoeringsagenda zo persoonlijk mogelijk. Welke beleidsdocumenten zijn wanneer aan de orde? Coalitieprogramma doorlezen? Dit doorlezen en de gemeente vragen om te vragen welke beleidsonderwerpen in 2024 spelen waar de sociale raad een rol in kan spelen. Anja stelt een concept mail hiervoor op. Dit in de decembervergadering bespreken en de wethouder in januari 2024 uitnodigen.
– De volgende vergadering is Rob niet aanwezig i.v.m. vakantie.
– Is het een idee om een soort netwerkanalyse te maken? Met wie hebben we contact,
wat levert het op? Iedereen stemt in, dit is een agendapunt voor de vergadering in december.
– Loes wil graag meelopen bij een bijeenkomst van de werkgroepen om meer feeling te krijgen, iedereen is hier positief over. Wordt ingepland.
– Anneke; 20 november bijeenkomst over de Wet inburgering. De werkgroep participatie stemt dit af en reageert op de uitnodiging.

Matthijs sluit de vergadering om 20.45 uur