Datum: Donderdag 02 november 2023
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag en actiepunten vergadering 2 oktober 2023

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

4. Commissie Sociaal domein 30 oktober 2023

5. Huishoudelijk Reglement ter vaststelling

6. Afstemmingsoverleg wethouders 16 oktober 2023

7. Re-integratieverordening

8. IZA bijeenkomst

9. Terugkoppeling Adviesraad Winterwijk

10. Naamwijziging Adviesraad Sociaal domein of Sociale Raad

11. Concept vergaderschema 2024

12. Communicatie, stand van zaken

13. Nieuws uit de werkgroepen

14. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.