Datum: Woensdag 06 september 2023
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Markt 7
Aanwezig: Matthijs Almekinders (voorzitter), Anne Marie Bröker, Rob van den Berg, Rosita Hieltjes, Jannelien Magis, Anneke Mennink, Janny Neerhof, Sanne Ouwens, Martien Wevers, Henk Westerveld, Henriëtte van der Weijde, Monique Schaeffer (ambtelijk/notulist)
Afwezig: Monika ten Barge, Anja van Maren, Miriam Schreurs

1. Opening en vaststellen agenda
Matthijs heet iedereen welkom en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2. Verslag en actiepunten vergadering 06 juli 2023
– Volgende week hebben Anne Marie en Monique een afspraak m.b.t. inrichten van IBABS. Hopelijk kunnen we vanaf de volgende vergadering met IBABS vergaderen. – Het verslag wordt ongewijzigd en onder dankzegging goedgekeurd.

Actiepunten:
Gen bijzonderheden, armoedebeleid komt een keer op de agenda.

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen stukken: Geen bijzonderheden en geen vragen.

Mededelingen:
– Bijeenkomst Figulus was drukbezocht.
– Werkgroep jeugd is aangeschoven bij de beeldvormende raadsvergadering. Er werd een stuk besproken wat nog niet bekend is bij de Sociale Raad, hoe kan dit? Uitzoeken.

Bijeenkomsten: Janny heeft zich opgegeven voor de workshop op 11 september. Anne Marie zoekt de bijbehorende gegevens en stuurt deze door naar Janny.

4. Concept verordening re-integratie gemeente Aalten, een toelichting door dhr. Felix Siemes, beleidsambtenaar gemeente Aalten
Felix is een tijd terug ook aangeschoven bij de Sociale Raad. Voorafgaand aan deze vergadering heeft Felix een document toegestuurd waarin de ontwikkelingen bij Laborijn toegelicht worden. Hierin kan men al veel informatie vinden over wat Laborijn doet en krijgt men een goed beeld wat er allemaal speelt. We merken dat er teveel mensen met een arbeidsbeperking langs de zijlijn staan. We willen dat meer mensen mee kunnen gaan doen,
dit kan van alles zijn. Het betreffende wetsvoorstel is vorig jaar aangenomen. Hier hangen maatregelen onder die gefaseerd ingevoerd gaat worden. Een verplichting hierbij is om een nieuwe verordening te schrijven. De kern van deze verordening: We willen voor alle mensen die tot de doelgroep behoren in de breedste zin van het woord, activiteiten beschikbaar stellen om mensen op pad te helpen. Participatieplaats; Wij vinden dat elke vorm van ‘werk’
beloond moet worden. Mensen moeten gemotiveerd worden om te gaan werken. Aantallen bijstand; Wat maakt dat we steeds meer met complexe hulpvragen te maken hebben? Antwoord: In Nederlands hebben we lang de luxe gehad om ‘laaghangend fruit’ naar arbeid te kunnen laten uitstromen. Deze stroom droogt op. Over de groep die al jaren in de bijstand zit is een analyse gemaakt. Over welke mensen hebben we het eigenlijk? Vaak
mensen met psychische problemen. Doordat de stroom Wajong en WSW opdroogt, krijg je een hoger bijstand aantal. Met name een hoge toestroom van jongeren. Dit heeft alles te maken met de huidige maatschappelijke problemen. (Dure huizen, bestaanszekerheid, wachtlijsten in de psychiatrie etc.)
Gevraagd wordt of er nog advies nodig is van de Sociale Raad. Felix geeft aan dat de kern van het raadsvoorstel en de ontwikkeling hiervan tijdig bij de SR bekend moet zijn. Beschikbaar budget: Geld is niet meer geoormerkt, wat wordt er gedaan met het overige bedrag wat vanuit het gemeentefonds binnenkomt. Hier een keer met de werkgroep participatie en Felix over in gesprek. Daarna op de agenda van de sociale raad. (begroting gemeente)

5. Uitnodigingskader woningbouw plus inschrijfprocedure de Woonplaats
Iedereen geeft aan de brief en de reactie gelezen te hebben. De werkgroep heeft zich er nog niet over kunnen buigen. Martien vraagt om eventuele op- of aanmerkingen via de mail door te sturen. ‘het college van… wil niet wachten met afspraken…opgave in de gemeente’. Hoe wordt deze zin bedoeld? Bespreken in de werkgroep. Martien geeft aan dat de rest erg duidelijk is voor hem. De werkgroep blijft een aantal punten volgen, vooral het bouwen voor doelgroepen. Rosita merkt op dat het proces rondom inschrijven best lastig is geworden. Inschrijven gebeurd ook niet maar via De Woonplaats maar via woninghuren.nl Het is niet echt eenvoudiger geworden in haar ogen. De toegang/voorkant is slecht geregeld, echter in het systeem zelf is alles duidelijk en overzichtelijk. De Wmo werkgroep neemt dit mee en gaat hierover nadenken. Binnenkort gespreken met de gemeente.

6. Integraal huisvestingsplan onderwijs
De werkgroep heeft vragen en aandachtspunten rondgestuurd, deze heeft iedereen gelezen. De beeldvormende raad: De rector van Schaersvoorde kwam met een goed verhaal. Schaersvoorde wil graag nieuwbouwen en hebben het streven om een soort campus op te zetten bij het station. Er rezen een paar goede vragen; bijv. gebouw Beele. Waarom daar geen bijgebouw? Dit is helaas geen mogelijkheid. De kosten voor het nieuwe plan is 37 miljoen. Schoolbesturen gaan er vanuit dat de uitvoering lang gaat duren (demissionair kabinet etc). Andere schoolbesturen azen nu op het geld wat voor de nieuwbouw van Schaersvoorde bestemd is. Derde spreker was een ouder en tevens directeur op een school in Eibergen; Volgens haar
worden ouders haast niet betrokken bij de plannen. De SR blijft dit volgen.

7. Begroting Laborijn
Vragen meenemen naar het gesprek met Felix.

8. Actualiseren Verordening SR 2015 en Verordening sociaal domein 2023
Is akkoord.

9. Brief SR aan de gemeente over adviesrol en het ontbreken van antwoord van de gemeente
De SR hebben nog steeds geen adviesaanvraag gehad. Hierover hebben we een brief gestuurd, maar tot nu toe helaas geen reactie van het college. Deze is verstuurd op 24 juni verstuurd. Het secretariaat stelt een nieuwe brief op richting college, met daarin de vraag om voor de volgende vergadering een reactie te geven. Als er geen antwoord is: wat betekent dit dan? De SR is van mening dat ze zich hierdoor niet houden aan hun eigen verordening. De SR voelt zich niet gehoord.

10. Kwartaalverslag lay-out
De bedoeling was om te kiezen uit een aantal lay-outs. Wat doen we met het volgende kwartaalbericht? Anne-Marie benadrukt alle werkgroepen; Hou het compact en overzichtelijk. Sanne en Anne-Marie kijken naar een lay-out voor de volgende keer. Is eens per 4 maanden of eens per 6 maanden haalbaarder? Eind van het jaar evalueren.

11. Sollicitatie en overdracht functie secretaris
Anneke: Er is een geschikte kandidaat gevonden. 1 oktober begint Loes Wielink. Annemarie werkt haar een periode in. Alle SR leden zijn akkoord met de komst van Loes.

12. Werkgroep participatie, vertegenwoordiging agendacommissie
De werkgroep participatie werd gemist in de agendacommissie. Janny pakt dit op.

13. Communicatie, stand van zaken
Sanne: De foto’s staan op de website. Sanne doet een oproep voor vulling van de socials; meldt waar je werkgroep mee bezig is. Verder is Henk aan de beurt om zich voor te stellen op Facebook.

14. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep Wmo: Bijeenkomst Wonen bezocht. In oktober staat er een nieuwe afspraak om een aantal zaken te bespreken. Tot nu toe geen nieuws.
Werkgroep jeugd: we zijn naar de beeldvormende bijeenkomst geweest en gaan hier in de werkgroep mee aan de gang. Werkgroep Participatie: –

15. Rondvraag en sluiting
– Anne Marie: De laptop van de Sociale Raad begint krakkemikkig te worden. Ook is de virusscanner bijna verlopen. Penningmeester moet akkoord geven om de laptop bij een specialist te brengen om de virusscanner te verlengen en te kijken naar de accu.
– Henk heeft zich op gegeven voor een workshop SR op 16 september in Utrecht. Henk geeft aan nog geen informatie te hebben over deze dag, Anne Marie gaat hier achteraan
– Anneke: De Koepel heeft een nieuw logo, dit mogen wij overnemen. Is het een idee om dit logo mee te nemen? Iedereen gaat ermee akkoord dat dit logo naast ons eigen logo op onze brieven komt te staan. Daarnaast in de voettekst vermelden dat de SR aangesloten is bij de Koepel voor Sociale Raden.
– Rob geeft aan i.vm. vakantie volgende keer niet aan te kunnen sluiten bij de vergadering.

Matthijs sluit de vergadering om 21.15 uur.