Datum: Woensdag 06 september 2023
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag en actiepunten vergadering 06 juli 2023

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

4. Concept verordening re-integratie gemeente Aalten, om 19.30 uur een toelichting door dhr. Felix Siemes, beleidsambtenaar gemeente Aalten

5. Uitnodigingskader woningbouw plus inschrijfprocedure de Woonplaats

6. Integraal huisvestingsplan onderwijs

7. Begroting Laborijn

8. Actualiseren Verordening SR 2015 en Verordening sociaal domein 2023

9. Brief SR aan de gemeente over adviesrol en het ontbreken van antwoord van de gemeente

10. Kwartaalverslag lay-out

11. Sollicitatie en overdracht functie secretaris

12. Werkgroep participatie, vertegenwoordiging agendacommissie

13. Communicatie, stand van zaken

14. Nieuws uit de werkgroepen

15. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen het woord voeren over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit voor het begin van de vergadering opgeven aan de voorzitter van de Sociale Raad.