Datum: Donderdag 06 juli 2023
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Aanwezig: Matthijs Almekinders, Anne-Marie Bröker, Monika ten Barge, Rob van den Berg, Rosita Hieltjes, Jannelien Magis, Anneke Mennink, Janny
Neerhof, Mirjam Schreurs, Martien Wevers, Henk Westerveld, Henriette van der Weijde, Monique Schaeffer (notulist)
Afwezig: Anja van Maren en Sanne Ouwens

1. Opening en vaststellen agenda
Matthijs heet iedereen welkom, een speciaal welkom aan het nieuwe lid Henk Westerveld en aan talentverbinder Richard Jongetjes die een presentatie komt houden over zijn werkzaamheden.

2. Presentatie door Richard Jongetjes, Talentverbinder, over zijn werkzaamheden
Richard houdt een boeiende presentatie en heeft de sociale raad op hoofdlijnen duidelijk gemaakt waar hij voor staat en waar hij mee bezig is. De leden bedanken hem voor zijn tijd en houden graag contact met hem. De sociale raad wil graag meedenken en adviseren en zullen zeker contact opnemen als dit nodig is. De presentatie wordt nog nagezonden zodat iedereen deze terug kan zien.

3. Voorstelrondje nieuw lid Henk Westerveld
De leden stellen zich voor aan Henk. Henk vertelt iets over zichzelf.

4. Verslag en actiepunten vergadering 06 juni 2023
– Martien over punt vier: Martin is Martien.
– Stuk m.b.t. acute zorg: Is niet alleen voor de verzekeraars maar ook voor de aanbieders.
– Anne-Marie: Na de zomer wordt er een nieuw fotomoment gepland. Hierna worden alle foto’s ook op IBABS gezet.
– Punt tien: Gaan we op thema werken of per werkgroep? De conclusie stond niet in de notulen vermeld. Conclusie: We hebben besloten om de huidige structuur te handhaven.

Actiepunten en herinneringslijst:
– Expertise in huis halen bij kleine scholen kan eraf.
– Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Mededelingen:
– Anne-Marie meldt dat er een brief naar het college gegaan over de adviesrol van de SR. Nog geen reactie ontvangen.

5. Integraal zorgakkoord (IZA) en regionaal orgaan acute zorg (ROAZ)
Anneke en Martien hebben de online sessie bijgewoond. Gemeente Doetinchem heeft het initiatief genomen voor het regioplan. Menzis is hierbij betrokken. Er is een zorgplan opgesteld, het patiëntenplatform heeft hierin ook meegedacht. Er is in dit plan veel aandacht voor Wmo en jeugd. Er was een goede visie beschreven. Binnen een maand kunnen we aan/of opmerkingen aanleveren. Zorg/aanbod vraag is volgens de huidige inventarisatie redelijk op orde, maar men maakt zich zorgen om de toekomst. Er is nog weinig concreet. Er moest nog een prioritering van belangen plaatsvinden. Hierover ontvangt de sociale raad nog een terugkoppeling.

6. Integrale kindcentra, integraal huisvestingsplan (IHP)
Rosita meldt dat het plan 24 uur van tevoren gedeeld werd. Rosita was blij met het plan, er is nu e.e.a. op papier. De beeldvormende bijeenkomst is genotuleerd door Rosita, als het goed is hebben alle leden de notulen gelezen. Rosita heeft haar vragen gebundeld in een overzicht en vraagt de leden of er vragen en/of aanvullingen zijn. Rob vond de presentatie over het IKC erg onsamenhangend. Hoe krijg je grip op zo’n groot vraagstuk? Er is bij de sociale raad weinig bekend over bekende resultaten van scholen/landen die de integrale kindcentra al langer in gebruik hebben. Er is ook gesproken over een IKC+, dus ook een stukje zorg. De werkgroep jeugd gaat conceptvragen opstellen, deze worden rondgemaild en de leden kunnen hierop
reageren. In de brief neemt de sociale raad op dat zij graag een adviserende rol op zich willen nemen over dit onderwerp, de sociale raad linkt dit aan hun missie.

7. Huishoudelijk reglement Sociale Raad, het hoe
Er ligt een concept stuk, deze wordt door alle leden gelezen. Eventuele vragen en/of opmerkingen doorsturen naar Matthijs. De opmerkingen die Mirjam al heeft doorgegeven worden hierin meegenomen. Daarna stuurt Matthijs het stuk naar alle leden en wordt het geagendeerd voor de volgende vergadering van de sociale raad.

8. Commissie Sociaal Domein
Rob koppelt terug: De laatste bijeenkomst van de commissie sociaal domein was een evaluatiemoment. Het verslag is rondgestuurd en de sociale raad is op de hoogte. Conclusie: De commissie sociaal domein gaat door op de huidige manier, op thema kan een afvaardiging van de sociale raad aansluiten. Dit geldt ook voor politieke partijen.

9. Kwartaalverslag Q2, 2023
Anne-Marie heeft nu alle informatie van de werkgroepen binnen en zal met Sanne een kwartaalverslag in elkaar zetten. Daarna ontvangen de leden het kwartaalverslag.

10. Gebruik afkortingen, vreemde taal, etc.
Matthijs laat weten zonder afkortingen te willen werken, geen buitenlandse woorden en geen vaktermen (zonder uitleg) te willen gebruiken in de stukken van de sociale raad. Hier wordt verschillend over gedacht. Waar iedereen het over eens is, is dat stukken duidelijk leesbaar moeten zijn (B1 niveau). Dit onderwerp komt in september terug op de agenda.

11. Sollicitatie secretaris
Rosita, Anneke, Matthijs en de sollicitant voor de functie van secretaris hebben volgende week 12 juli een gesprek.

12. Communicatie, stand van zaken
Dit agendapunt wordt niet besproken en komt volgende keer weer op de agenda.

13. Nieuws uit de werkgroepen
Zie kwartaalrapportage.

14. Rondvraag en sluiting
– Anne-Marie stuurt het vergaderschema door naar Henk.
– Anja is hopelijk in september weer bij de vergaderingen.
– Matthijs sluit om 21.00 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.