Verslag Sociale Raad Aalten

Datum:               dinsdag 6 juni 2023

Tijdstip:              19.00-21.00 uur

Plaats:                 Gemeentehuis, ingang Bredevoortstraatweg

Afwezig:             Anja van Maren, Henriette v/d Weijde, Anneke Mennink en Sanne Ouwens

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda
Matthijs heet iedereen welkom, speciaal nieuwe lid Henk, en welkom aan toehoorder Loes Willink, zij heeft misschien interesse voor de functie van secretaris.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.Verslag en actiepunten vergadering 8 mei 2023
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, naar aanleiding van het verslag: Rob is verbaasd dat we zo weinig om advies worden gevraagd, met de vraag wat is onze functie, komt aan de orde bij punt 10. Matthijs: bij punt 3 moet zijn dat Matthijs mogelijkheden laat zien hoe we de lay-out kunnen aanpassen. Hierbij verslag goed gekeurd.

Actielijst:

  • Punt 2 mag af van de lijst af.
  • Herrineringslijst: behandelen we als punten daarvan aan de orde zij

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen stukken: doorgenomen
Uitgegane stukken: 26 juni regiobeeld GALA voor de sociale raden in de regio, is digitaal. De commissie leden gaan overleg hebben wie ernaartoe gaat.
Mededelingen: nvt

4. Integraal zorg akkoord (IZA) en regionaal orgaan acute zorg (ROAZ)

Martin en Anneke zijn geweest bij de presentatie. Gaat over het sluiten van de acute zorg in Zutphen, er zijn zorg hoe dit verder gaat. De gemeenten worden hier niet bij uitgenodigd, is een zorgverzekeraars verhaal. De gemeenten willen wel graag meepraten. De werkgroep gaat er nog verder mee aan de slag.

5. Actualiseren Sociale raad domein Aalten en Verordening sociaal domein 2024

Matthijs heeft een aanzet gemaakt om ons huishoudelijk reglement (ons werkdocument) te beschrijven, naar aanleiding van de verordening, sociaal domein waar de SR onder valt. Over de verordening Sociaal Domein, het wordt weer krap worden om er wat te vinden, de SR heeft in augustus vakantie.  De SR zal een brief sturen dat we eerder de informatie willen. En een wijzigingen lijst. Voor de volgende keer bespreken.

6. Integraal kind centra
de werkgroep heeft een aantal vragen opgesteld, deze worden met de beleidsmedewerker besproken en in gesprek gaan. Daarna wordt het gebundeld en in de vergadering teruggekoppeld. Dan kan er gezamenlijk een advies gemaakt worden.

7. Etend ontmoeten evaluatie

Matthijs vond het een geweldige avond, Martin vond het leuk om te doen, de avond verliep prima. Het eten was goed verzorgd, goed en lekker. Het gezelschap is heel gemêleerd. Monika leuke gesprekken gehad. De kletspot die gemaakt is was een uitkomst. Er waren veel complimenten voor Figulus, en de gemeente van de deelnemers. En ook een compliment naar de werkgroep zoals ze dit opgepakt hebben. De kosten waren minder dan begroot. Het restant maken we over aan de organisatie etend ontmoeten. Matthijs we hebben vooraf best wel gediscussieerd moeten we dit doen. Wat vinden we ervan?  Is goed bevallen, en is een succes geworden, we moeten met z’n alle één keer per jaar iets opzoeken om met inwoners in gesprek te gaan en input krijgen van de samenleving. Dat kunnen ook andere activiteiten zijn.

8.Laaggeletterdheid, onderdeel werkgroep participatie?                                             

Dat is een prima idee, past daar prima bij, zij gaan het oppakken.

9. Kwartaalverslag lay-out

We gaan de komende kwartalen variëren in vorm, om te kijken wat het beste aanspreekt. Alle werkgroepen mogen weer aanleveren voor Q2. Aan Sanne wordt gevraagd, om mee te denken over een andere vorm.

10. Werkgroepen per thema

We werken in drie werkgroepen per wet in sociaal domein. Zijn we hier tevreden mee? Of willen we meer per thema werken?  Je loopt de kans dat je daardoor aan veel thema’s werkt. We wijzen de thema’s toe aan de werkgroepen, en dat werkt prima op dit moment. We hebben dit jaar nog geen advies aanvraag gehad. De gemeente zegt, jullie worden in en vroeg stadium betrokken, dat zou voldoende zijn, en dat is ook goed. Maar toch willen we wel adviezen kunnen blijven geven, ook al zijn we aan het begin betrokken. Martin geeft aan dat we ergens iets van mogen vinden, en proactief moeten zijn. We kunnen de vraag stellen aan het college, waarom we geen adviezen voorgelegd krijgen. Dit zal Anne-Marie oppakken.

11. Nieuw lid en secretaris

We hebben nu een toehoorder. Die misschien de functie van secretaris wil, dat horen we binnen een paar dagen. Geeft de toehoorder aan voor de functie in aanmerking te komen, dan gaat de sollicitatiecommissie het gesprek voeren. Wil de toehoorder niet dan komt de vacature opnieuw online.

12.Communicatie, stand van zaken
Anne-marie zal foto’s toesturen via we transfer.
Ibabs iedereen heeft een account gekregen, zodra deze aangemaakt zijn kunnen we de documenten gaan verzamelen in Ibabs.

13. Nieuws uit de werkgroepen

  • Werkgroep Wmo:
  • Werkgroep jeugd:
    gesprek gehad met de ISK, wordt besproken met de beleidsmedewerker.

Vrijdag gesprek met medewerker PPJ.

De jeugdraad hebben we daar al contact gehad? Nee nog niet, de werkgroep gaat nadenken hoe we contact kunnen maken.

  • Werkgroep participatie:
    we hebben geprobeerd een afspraak met de bieb te maken.

We stoeien met onze rol richting Laborijn. We missen ervaringsdeskundigen. Hebben wel een goed gesprek gehad met de directeur van Laborijn.

14. Rondvraag en sluiting

Henk mist het stuk vluchteling problematiek. Staat dat ook op de agenda van de SR. Ja zeker. Gaat ook over met huisvestiging van de diverse doelgroepen.  Wat wordt er gedaan aan de huisvesting voor verschillende doelgroepen., dat zou een vraag zijn aan de gemeente. De werkgroep Participatie denkt hierover na hoe ze dit gaan oppakken. Matthijs geeft het nieuwe lid Henk een welkomstgeschenkje mede ook voor zijn verjaardag.

Matthijs bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21.05 uur.