Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten
Datum: Dinsdag 06 juni 2023
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actiepunten vergadering 08 mei 2023
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
4. Integraal zorgakkoord (IZA) en regionaal orgaan acute zorg (ROAZ)
5. Actualiseren Verordening SR 2015 en Verordening sociaal domein 2023
6. Integrale kindcentra
7. Etend ontmoeten, evaluatie
8. Laaggeletterdheid, onderdeel werkgroep participatie?
9. Kwartaalverslag lay-out
10. Werkgroepen per thema?
11. Sollicitatie secretaris
12. Communicatie, stand van zaken
13. Nieuws uit de werkgroepen
14. Rondvraag en sluiting