Datum: Maandag 08 mei 2023
Tijdstip: 19.00-21.00 uur
Plaats: Gemeentehuis

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda

2. Wethouders te Lindert en Wikkerink, presentatie diverse onderwerpen sociaal domein

3. Verslag en actiepunten vergadering 05 april 2023

4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

5. Integraal huisvestingsplan scholen

6. Afvaardiging werkgroep participatie in de agendacommissie

7. Terugkoppeling cursus voor nieuwe leden

8. Sollicitatie lid en secretaris, voordracht en stand van zaken

9. Evaluatie scholing B1 schrijven

10. Communicatie, stand van zaken

11. Nieuws uit de werkgroepen

12. Rondvraag en sluiting