Datum:                Woensdag 05 april 2023

Tijdstip:              19.00-21.00 uur

Plaats:                 Gemeentehuis, ingang Bredevoortsestraatweg

Afwezig:             Anja van Maren

1. Opening en vaststellen agenda
Matthijs heet iedereen welkom en in het speciaal Tanja, zij wil gaan solliciteren op de functie van secretaris en neemt even plaats om te luisteren. Anja van Maren is afwezig i.v.m. persoonlijke omstandigheden, er wordt besloten haar een bloemetje te sturen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag en actiepunten vergadering 7 maart 2023
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, naar aanleiding van het verslag:
– Martien heeft de webinar Zorg en Dwang gevolgd. Er komt een uitgebreide evaluatie en er komen de nodige veranderingen aan. Deze wet moet meer aansluiten op de Wet verplichte GGZ. Nu is het soms onduidelijk waar een cliënt thuishoort. Nadere informatie volgt.

* Actielijst:
Een aantal punten mogen van de lijst af.

*Herrineringslijst:
Een aantal punten mogen van de lijst af.

*Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen stukken: –
Uitgegane stukken: –
Mededelingen: Rosita heeft contact gehad met Esther Teunissen over het PPJ. Zowel raadsleden als sociaal raadsleden zijn volgende week uitgenodigd in Berkelland.

3. Presentatie door Barbara Ulfman, GALA budgetten en gedachtewisseling over beweeg-, sport en leefstijlakkoord
Barbara geeft een presentatie m.b.t. de Brede SPUK Specifieke Uitkering (Uitkering die boven het GALA, Sportakkoord ll en IZA hangt).
De Rijksoverheid wil echt inzetten op preventie en zorg. Om de gemeenten daarin richting te geven maken zij gebruik van een specifieke uitkering. Welke keuzes maken gemeenten binnen de context die het Rijk aangeeft.

Hierin is geen specifieke rol voor de SR belegd, mits er geen substantiële afwijkingen zijn, anders dan een stukje terugkoppelen vanuit het inwonersperspectief.

De sociale raad zou graag zien dat er meer op behoefte van inwoners ‘geld uitgegeven wordt’ in plaats van de administrateur. Wij blijven aandacht hebben voor het mensgericht i.p.v. systeemgericht werken.

4. Kort verslag Matthijs Almekinders contact SR Winterswijk
Matthijs heeft contact gehad met de sociale raad van Winterswijk. De SR staat in Winterswijk nog in de kinderschoenen. De voorzitter zit al 11 jaar in de Wmo-raad, deze wordt nu omgeschakeld naar een sociale raad. Matthijs geeft aan dat het een leuk gesprek was. Winterswijk gaat ook nog met Berkelland in gesprek. Matthijs geeft aan dat ook in de SR gebruik gemaakt wordt van 3 werkgroepen, te weten participatie, jeugd en Wmo.

5. Stembureaus, toegankelijkheid en openingstijden
Dit onderwerp is ontstaan in de agendacommissie. Het signaal was dat er op sommige locaties lange wachtrijen ontstonden. Landelijk gaat er nu een evaluatie rond. De SR geeft geen reactie hierop gezien het feit dat het college hier al goed besef van heeft en de gemeente dit onder de aandacht heeft.

6. Jaarrekening 2022
De jaarrekening wordt akkoord bevonden met dank aan de steller, Monica. Mirjam wordt controleur.

7. Kwartaalverslag Q1 2023
Alle drie de werkgroepen hebben een verslag aangeleverd. Anne-Marie maakt hier één geheel van. Anne-Marie noemt de verzendlijst op, inclusief de klankbordgroep. Deze verzendlijst ontvangt ook de nieuwsbrief in de toekomst. Het kwartaalverslag wordt ook op de site gepubliceerd. Ook de jongerenraad wordt hieraan toegevoegd. Anne-Marie en Matthijs sturen het in elkaar gezette kwartaalverslag via de mail rond; geen bericht voor…(datum te bepalen door Anne-Marie)…. Is akkoord.

8. Scholing B1 schrijven, 11 en 25 april
Als het goed is heeft iedereen zich voorbereidt op de scholing. Anja heeft zich afgemeld voor de training/cursus.

9. Sollicitatie nieuw lid en secretaris
Annemarie heeft tot nu toe één sollicitatie ontvangen (naam niet voor het verslag) voor de functie van lid.

10. Communicatie, stand van zaken
Er is een vraag gesteld op Facebook; zijn alle vergaderingen openbaar?
Alle vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. Ten tijde van de vergadering mag er niet ingesproken worden, na de vergadering wel, mits dit met de voorzitter besproken is.

11. Nieuws uit de werkgroepen

• Werkgroep Wmo:
21 maart is de werkgroep bij elkaar gekomen. IZA en GALA besproken, met de presentatie van Barbara is een hoop duidelijk geworden.

• Werkgroep jeugd:
– Hebben binnenkort een afspraak met een contactpersoon van de schakelklas in Winterswijk. De werkgroep wil horen of er dingen zijn waar ze tegenaan lopen. Doen deze kinderen ook (gestimuleerd) mee met sportactiviteiten?
– Op dinsdag 18 april staat er een avond met als onderwerp het IHP op de agenda, hier gaat de werkgroep naartoe.
– Richard Jongetjes eens uitnodigen voor de SR. Vooraf bepalen: Welke informatie willen we ophalen? Dit bespreken in de agendacommissie.
– Gezinsaanpak laaggeletterdheid: Er is een pilot geweest, daarna is er een stappenplan geïntroduceerd. 25 gemeenten zijn gevraagd om hieraan mee te doen. Doet de gemeente Aalten hier al aan mee? Anne-Marie pakt dit op. Jannelien: Moet de werkgroep participatie dit punt schrappen als de werkgroep jeugd hiermee verder gaat? Over nadenken. Ook het project Taalmaatjes van de bibliotheek hierin meenemen.

• Werkgroep participatie:
– Heeft Saskia Erckelens gesproken over de Oekraïense vluchtelingen. Het wooncomponent vanuit de overheid is verlaagd en dit geeft zorgen bij gastgezinnen die mensen opvangen. De gemeente heeft gecommuniceerd dat de gastgezinnen vanuit de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen om e.e.a. te compenseren. Daarnaast is de gemeente bezig met een integrale aanpak.

12. Rondvraag en sluiting

– Monique; Groen licht om vergadersysteem IBABS te gaan gebruiken.
Verdere informatie volgt.

– De volgende vergadering zijn de wethouders aanwezig, Matthijs verzoekt iedereen om na te denken over vragen die zij hen willen stellen. Zet deze op de mail naar Anne-Marie.

– Rob: Is de volgende bijeenkomst niet aanwezig i.v.m. vakantie.

Matthijs bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21.05 uur.