Datum:               Dinsdag 07 maart 2023

Tijdstip:              19.00-21.00 uur

Plaats:                 Gemeentehuis

Aanwezig:          Matthijs Almekinders, Monika ten Barge, Rob van den Berg, Annemarie Bröker, Rosita Hieltjes, Jannelien Magis, Anja van Maren, Anneke Mennink, Janny Neerhof, Sanne Ouwens, Mirjam Schreurs, Martien Wevers, Henriette van der Weijde

 1. Opening en vaststellen agenda
  * Jannelien is later i.v.m. uitloop van een cursus, Anja heeft zich afgemeld i.v.m. fysieke klachten.
  * Rob is gisteren aangeschoven bij de commissie sociaal domein en geeft later in de vergadering een terugkoppeling.
 1. Verslag en actiepunten vergadering 02 februari 2023
  Verslag 2 februari 2023:
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. Het verslag is heel helder en geeft concreet weer wat er besproken is.Bladzijde 1: Punt 3: Werkgroep Participatie / Laborijn: Is verduidelijkt.

  Actiepuntenlijst:
  * Ambtenaar armoede: niet in maart maar in het najaar uitnodigen.

  Herinneringenlijst:
  * werkgroep armoede moet zijn werkgroep participatie.

 2. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

Ingekomen stukken:
* Factuur taalcursus: Penningmeester Monika geeft aan dat er te weinig op de betaalrekening van de sociale raad staat om de factuur te betalen. Wij hebben de jaarlijkse bijdrage á €4.000 vanuit de gemeente nog niet ontvangen. Actie: Navragen bij beleidsmedewerker Sylvia van Amerongen. De instantie die de taalcursus gaat geven heeft een aanbetaling van 10% gevraagd, deze is inmiddels betaald. Direct daarna stuurde deze instantie de factuur voor het gehele resterende bedrag. Dit terwijl de cursus pas in april wordt gegeven. Sanne zoekt de betalingscondities na, Matthijs neemt contact op met de betreffende instantie.

Mededelingen:
* Rob: Terugkoppeling bijeenkomst sociaal domein en presentatie IZA/GALA: Vanuit het GALA is subsidie aangevraagd, ook is er subsidie aangevraagd vanuit het IZA (Integraal Zorg Akkoord). In totaal komt hierdoor €750.000 beschikbaar om te besteden in de gemeente Aalten. Dit heeft veel te maken met het sociaal domein. Barbara Ulfman (beleidsmedewerker gemeente Aalten) wil graag een presentatie over dit onderwerp geven aan de sociale raad, Annemarie stemt af met Barbara Ulfman. Dit komt zeer waarschijnlijk voor de bijeenkomst van april op de agenda.

Er is in de commissie een presentatie gegeven door Petra Helming over de activiteiten van samenwerkingsverband arbeidsmarktregio Achterhoek. De presentatie wordt later doorgestuurd naar de leden van de sociale raad.

Verder is er gesproken over de toestanden rondom de perifere ziekenhuizen. Met name het ziekenhuis in Winterswijk kwam aan bod. SEH eventueel sluiten? Moet het ziekenhuis anders ingericht worden met als gevolg dat het een soort buiten poli wordt? Hierover met elkaar gesproken. Er is afgesproken om op 15 een bijeenkomst te houden over bovenstaand onderwerp. Martien en Anneke willen zich hier in elk geval voor opgeven.

18 april informatieavond Schaersvoorde i.r.t. IHP: Hier ontvangt de sociale raad nog een uitnodiging voor.

Bijeenkomsten:
* Martien wil graag naar de bijeenkomst over de wet Zorg en Dwang op 15 maart. Annemarie geeft Martien hiervoor op.

* Janny wou 6 maart een webinar schuldhulpverlening volgen maar door een miscommunicatie is dit niet gelukt.

 1. Inclusie, stand van zaken
  * Mirjam is naar een bijeenkomst van de werkgroep inclusie geweest: beleidsmedewerker Suzanne Somsen was aanwezig (en kondigde haar afscheid aan i.v.m. nieuwe baan), iemand van Spectrum was aanwezig en nam afscheid als kartrekker. De nadruk ligt vooral op het streven om van Aalten een regenboog gemeente te maken. Een vraag die opkomt: moeten wij als sociale raad hier nog wat van vinden? Wat wordt er verstaan onder een regenboog gemeente? Wat beogen we daarmee? Momenteel wordt er een voorstel gemaakt voor de gemeente, als dat er is kunnen we hier als sociale raad wat van vinden. De gemeente aangeven dat we hier tijdig op geïnformeerd te worden.
 1. Afvaardiging werkgroep participatie in de agendacommissie
  Matthijs geeft aan dat de agendacommissie niet compleet is, we missen iemand van de werkgroep participatie in deze. Aangegeven wordt dat de afspraak was om omstebeurt te gaan, dit is tot nu toe niet van de grond gekomen. Annemarie mailt de data opnieuw rond en de werkgroep pakt dit op.
 2. Etend ontmoeten, maandag 5 juni, toelichting over de organisatie

Martien heeft de afspraken doorgestuurd aan de sociale raad. De principedatum is 5 juni, Figulus regelt in principe de accommodatie maar vraagt ons om hierin wel mee te denken. Mocht er in je eigen netwerk iemand zijn met een geschikte accommodatie, graag contact opnemen met Martien. Ruim voor 5 juni heeft de werkgroep een overleg met Figulus over de invulling van etend ontmoeten. De initiatiefnemers willen eigenlijk naar een vaste accommodatie waar alles aanwezig is en waar je zo van start kan gaan. Aan de sociale raad wordt gevraagd of als er iemand in jouw netwerk beschikbaar is met een dergelijke locatie, dit door te geven aan Martien. Over de boodschappen wordt nog afgestemd. De schatting is dat het maximaal €300 euro kosten mits samenwerkingspartners (accommodatie/supermarkt etc.) hier welwillend mee omgaat. Penningmeester gaat hier mee akkoord. Leden van de sociale raad geven aan zelf eventueel een bijdrage te willen doen als er budgettaire problemen zijn. Martien heeft afgesproken dat in principe iedereen van de sociale raad mee mag/kan eten om een aantal contactmomenten te creëren, een vijftal leden heeft na afloop corvee. Iedereen stemt hiermee in. Anneke geeft aan 5 juni verhinderd te zijn, Mirjam vervangt haar.

 1. Verslag afstemmingsoverleg wethouders 25 januari jl.
  Annemarie stuurt een nieuwe versie door, er zijn verder geen opmerkingen over het verslag.
 2. Jaarverslag 2022 en opzet kwartaalverslag/nieuwsbrief 2023
  Annemarie: In het voorwoord vermelden we nog dat we een nieuw logo, huisstijl en website hebben. Annemarie neemt het jaarverslag door, checkt de lay-out en stuurt hem daarna door naar de betrokken partijen. Matthijs wil een compliment geven aan de werkgroep Wmo, hun bijdrage ziet er prima uit in is fijn te lezen.Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. Matthijs vraagt om in de rapportages eerst over de inhoud te beginnen en daarna over ‘onszelf’.

  * Nieuwsbrief: Rob heeft twee formats gemaakt. 27 maart moet het eerste kwartaal aangeleverd worden, woensdag 5 april nieuwsbrief vaststellen en 6 april versturen. Rob heeft een aantal afspraken opgesteld, iedereen is hiermee akkoord.

  Rob heeft twee lay-outs gemaakt (één horizontaal en één verticaal. We willen ons verbinden aan thema’s en daar ook op rapporteren en daardoor actief de thema’s volgen. Er wordt unaniem besloten voor versie twee (met twee kolommen). Matthijs: Kopje overleg onderaan noemen, iedereen is akkoord. Over een tijd evalueren of deze werkwijze zo bevalt.

 1. Scholing B1 schrijven, 11 en 25 april
  De training op 11 mei is digitaal, de training van 25 april is fysiek. Annemarie zoekt nog naar een accommodatie.
 1. Sollicitatie nieuw lid en secretaris
  Tot nu toe heeft één sollicitant zich gemeld, maar de sluitingstermijn is pas 15 maart. Verder heeft één persoon informatie opgevraagd en Annemarie heeft laatst gesproken met iemand die erg enthousiast was over de sociale raad.Helaas zijn twee vacatures samengevoegd terwijl we juist hadden besloten apart te gaan werven. Annemarie heeft hier inmiddels al contact over gehad met de communicatieadviseur van de gemeente. Aanvankelijk zouden er twee sollicitatiecommissies zijn. Door het samenvoegen van de vacatures wordt besloten dat Annemarie nu niet deelneemt aan de commissies waardoor de twee commissies samengevoegd kunnen worden. Mochten er zich geen (geschikte) kandidaten melden, opnieuw werven via Aalten Actueel maar dan écht twee aparte vacatureteksten gebruiken.
 1. Communicatie, stand van zaken

Vraag: welke documenten willen we wel en niet uploaden op de website? Iedereen stemt in met het volgende:
* Verslag van vergaderingen van de sociale raad
*Uitnodigingen
* Door ons opgestelde adviezen.

Verslagen van bijeenkomsten met wethouders publiceren we niet.

– Archief/vergaderstukken: Het is handig als de sociale raad gebruik kan maken van een archief/vergaderomgeving. Monique Schaeffer vraagt na of IBABS een mogelijkheid is voor de sociale raad.

– Anneke is aan de beurt om een voorstel-stukje te schrijven, ze levert dit aan bij Sanne na een aantal voorbeelden te hebben gezien.

 1. Nieuws uit de werkgroepenWerkkgroep Wmo:
  * Heeft overleg gehad met de ambtenaren, gesproken over zo persoonlijk blijven meedoen en GALA. Dit komt binnenkort terug op de agenda.
  * Wethouder Kok is aangeschoven bij het ambtenarenoverleg en heeft uitgebreid toegelicht waarom er geen cijfers beschikbaar zijn of kunnen komen omtrent het onderwerp huizentekort; hoe lang moeten mensen wachten op een woning? Hoe zit het met duurzaamheid? De werkgroep waardeert het dat wethouder Kok en mevrouw Vreman aanwezig waren en snapt het standpunt van de gemeente nu beter. De gemeente gebruikt andere parameters.

  * Klankbordgroep Ouderen: Anneke is hierbij aanwezig geweest, hier zat een gemêleerd gezelschap. Zowel mensen van de gemeente als vrijwilligers als Figulus waren aanwezig. De klankbordgroep is blij dat er iemand van de werkgroep Wmo aan gaat sluiten. Op korte termijn wordt het doel en de structuur besproken, daarna de opzet bespreken met een wethouder. Figulus doet het secretariaat en de aansturing, er worden maximaal 4 bijeenkomsten per jaar gepland. Wordt vervolgd.

  Werkgroep Jeugd
  * Volgende week staat er een gesprek gepland met de beleidsmedewerker. De enquête m.b.t. klanttevredenheid die gehouden is komt ter sprake, deze is minimaal ingevuld. De tevredenheid is in 2022 naar beneden gegaan.

  Werkgroep Participatie
  * Vraagstelling Oekraïne; naam doorgekregen van Saskia Erckelens. Wordt vervolgd.
  * Vrijdag contact met Richard Jongetjes, de Talentverbinder om de speerpunten door te bespreken.
  * Zakgeldproject: Een aantal keer overleg gehad met Koos Leber. In Dinxperlo is er heel hard aan getrokken, toch komt het Zakgeldproject niet echt van de grond.

 2. Rondvraag en sluiting
  * Anneke: Er stonden taalfouten in bepaalde stukken (jaarverslagen?). Annemarie loopt deze nog even door. De jaarrekening komt in april op de agenda.
  * Wachten met het maken van een foto voor op de website totdat de nieuwe leden aangesteld zijn.
  * Matthijs heeft contact gehad met een lid van de sociale raad van Winterswijk. Ze maken graag van ons aanbod gebruik om kennis te delen, het initiatief ligt bij Winterswijk.
  * Matthijs; Eventuele sluiting ziekenhuis Winterswijk. Is het een idee om regionaal op te treden als sociale raden? Dit onderwerp in juni op de agenda te zetten. Als het super spannend wordt, opschalen en met alle sociale raden een brief sturen om dit kracht bij te zetten.Matthijs bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.00 uur.