Werkgroepen


Om slagvaardig en transparant te werk te gaan, zijn er binnen de Sociale Raad Aalten werkgroepen met een eigen werkplan ingericht. In iedere werkgroep zitten leden met expertise op het gebied van de werkgroep.

 

…drie werkgroepen

SRA 3WG

De Sociale Raad Aalten bestaat uit de werkgroepen:

 

 • Jeugd, opgroeien en opvoeden,
  onder meer jeugdhulp, passend onderwijs, schooluitval, 18-/18+, huiselijk geweld;

   

 • Participatie en werken,
  onder meer vrijwilligerswerk, activering, dagopvang, laagdrempelige inloop, dagbesteding, beschut/begeleid werken, drempels om mee te doen (taal, fysieke of psychologische drempels-, stigmatisering), Inclusie VN-verdrag;

   

 • Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning,
  onder meer armoede, schuldhulpverlening, inkomensvoorzieningen/financiële regelingen, huisvesting, ondersteuning/voorzieningen, langer thuis blijven wonen,sociale veiligheid, wijk/buurt/kernontwikkeling, beschermd/begeleid wonen, leefbaarheid, voorzieningenniveau, eenzaamheid, vervoer.

 

Deze terreinen komen voort uit de wetswijziging die 1 januari 2015 van kracht is geworden. Deze drie terreinen zijn de werkvelden waarop de Sociale Raad zich richt. Voor ieder werkveld is een werkgroep opgericht, de leden van deze werkgroep zijn op de een of andere wijze specialist op dat terrein.