Vergadering 9 januari 2019


Vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Donderdag 9 januari 2019

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Aalten

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Bezoek voltallig college van B&W bijlage
  3. Verslag en actiepunten, vergadering 06 december 2018 bijlagen
  4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten bijlagen
  5. Jaarplan bijlage
  6. Concept advies stand van zaken aanpak verward gedrag bijlage
  7. Nieuws uit de werkgroepen
  8. Rondvraag en sluiting