Vergadering 5 oktober 2020


Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 5 0ktober 2020

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Videovergadering, deze vergadering is helaas niet openbaar toegankelijk.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten vergadering 09 september 2020
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Ombuigingen in het Sociaal Domein; jeugd en Wmo
 5. Vastgesteld normenkader huishoudelijke ondersteuning
 6. Inclusie, Aalten inclusief
 7. Inkoopproces jeugdzorg
 8. Laborijn; klankkbordgroep, kwartaalrapportage en kennismaking directie
 9. Wonen op vakantieparken
 10. Bestandanalyse bewindvoering gemeente Aalten
 11. OZO verbindzorg, toelichting
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting