Vergadering 03 maart 2021


 

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Digitaal

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Presentatie “woonvisie 2021-2026”, wethouder T. Kok en mevr. M. Vreman 

3. Presentatie “nota Sociaal Domein”, dhr. H. ter Beest en vertegenwoordiger Radar Advies

4. Verslag en actiepunten vergadering 04 februari 2021

5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

6. Onafhankelijke cliëntenondersteuning

7. Inclusie samenleving project 2021-2022

8. Kwetsbare groepen in en na de coronatijd

9. Zakgeldproject

10. Scholing jeugd

11. Jaarrekening bijlage

12. Jaarverslag

13. Nieuws uit de werkgroepen

14. Rondvraag en sluiting