Vergaderdata


Vergadering 6 januari 2021

Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 06 januari 2021

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Digitaal

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Plan “zo persoonlijk mogelijk”, mevr. Sacha van de Wall
 3. Voorstellen nieuw lid Miriam Schreurs
 4. Verslag en actiepunten vergadering 07 december 2020
 5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 6. Digitale bijeenkomst commissie Sociaal Domein verslag en rol SR
 7. Uitgangspunten regionale inkoop Jeugd Wmo begeleiding en Beschermd wonen bijlagen
 8. Woonvisie 2021-2026
 9. Inclusie samenleving project 2021-2022
 10. Zakgeldproject
 11. Verslag klantadviesraad Laborijn
 12. Advies inburgering, werkgroep jeugd
 13. Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis
 14. Scholing jeugd en beginnende leden bij Koepel Sociaal Domein
 15. Voorlichting campagne drugsgebruik, gemeente Aalten, brieven 12 tot 18 jarigen
 16. Werkgroepensamenstelling
 17. Nieuws uit de werkgroepen
 18. Rondvraag en sluiting

Geplande vergaderingen: