Privacybeleid


PRIVACYVERKLARING SOCIALE RAAD AALTEN   (Bijgewerkt op 23 februari 2019)

Ons website-adres is: https://socialeraadaalten.nl.


Privacy statement
De Sociale Raad Aalten hecht veel waarde aan uw privacy. Wij doen er daarom alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoons-gegevens. Vanwege volledige transparantie naar u toe hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De Sociale Raad Aalten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verantwoordelijkheid
Als Sociale Raad Aalten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Sociale Raad Aalten
Koopmanstraat 47
7121 VS Aalten
Email: avg@socialeraadaalten.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de verwerking van uw antwoorden voor statistische doeleinden. Op die manier kunnen wij inzicht verkrijgen in het oordeel van inwoners van de gemeente over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente, waardoor leden de Sociale Raad Aalten hun invloed kunnen uit oefenen op het gemeentelijke sociale beleid, alsmede de kwaliteit, de dienstverlening, het beleid en bij in- en uitvoering van gemeentelijke projecten.
Voor de voorgenoemde doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Eventueel door u zelf belangrijk geachte aaanvullende gegevens

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel waarom het ons is verstrekt. Wij verwerken uw gegevens voor de periode welke noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderwerp. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens, tenzij u ons daarvoor echriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt zullen wij nimmer aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien dit noodzakelijk mocht zijn voor uitvoering van de hierboven beschreven doel zullen wij u vooraf om toestemming vragen.

Bewaartermijn
De Sociale Raad Aalten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De door ons gestelde maatregelen bestaan o.a. uit:

 • UTD Actieve virusscan
 • Bitlocker toegangsmechanisme
 • Versleutelde e-mail
 • Unieke inlogcode en wachtwoord voor intern inloggen
 • Twofactor authenticatie voor extern inloggen
 • Computers worden niet onbeheerd gelaten tijdens het verwerken van gegevens
 • Geen onbeveiligde harde schijven
 • Geen onbeveiligde en/of z.g. cloud back-ups
 • Geen documenten op privé laptop laten staan
 • Oude documenten tijdig en op juiste manier (gecertificeerd) vernietigen
 • Het eventuele gebruik van datadragers (bv usb-sticks) loopt via gemerkte en wachtwoord beveiligde dataverwerking

Cookies
Wanneer u op onze site een reactie achterlaat kunnen (funtionele) cookies worden opgeslagen. Dat maakt het voor u gemakkelijker, bij een nieuwe reactie hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te vullen. Overigens zijn deze cookies slechts één maand lang geldig.

Externe links
De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten ons domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers. De Sociale Raad Aalten is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Daarnaast geeft de Sociale Raad Aalten geen garantie dat er op deze externe links of bronnen zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. U kunt uw persoonsgegevens inzien en rectificeren door in te loggen op uw persoonlijke pagina van het panel. Voor het verwijderen van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen op onze website. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Sociale Raad. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door of te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met ons contact op te nemen via het mailadres avg@socialeraadaalten.nl of via onze contactpagina op deze website.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring van de Sociale Raad Aalten, is in werking getreden op 29 juli 2018. Zonder enige vorm van kennisgeving kunnen wij deze privacyverklaring tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de privacy wetgeving verandert. Wijzigingen zullen altijd per direct op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Extra informatie
Voor eventuele noodzakelijk blijkende informatie over de AVG kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl