Over deze site


Disclaimer
Door de website te gebruiken wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Mochten er zich echter situaties voordoen waarbij wij informatie van u nodig hebben voor o.a. correspondentie, reservering plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken dan neemt u vrijwillig deel aan het beschikbaar stellen van uw gegevens. Wij streven er naar u ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Mogelijk houdt deze website het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of ter beschikking gesteld. Dit uiteraard behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit door de wet vereist wordt. U kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit eventuele bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De Sociale Raad Aalten streeft naar een zorgvuldige geplaatste informatie op haar websites. Het doel is een informatieve, actuele, nauwkeurig, betrouwbare en feitelijk juiste inhoud aan te bieden. Ondanks de constante aandacht voor de inhoud kan de Sociale Raad Aalten niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van onvolkomenheden, onjuistheden, verwijderingen, opgenomen hyperlinks naar andere websites, diensten van derden en/of het (tijdelijke) niet-beschikbaar zijn van deze en/of andere websites.

Toestemming
Alle rechten van de informatie welke alleen toegankelijk zijn via een aan u beschikbaar gesteld wachtwoord, berust nadrukkelijk bij de Sociale Raad Aalten. Overname van tekst en/of beeld in welke vorm dan ook, zowel voor gebruik in websites en/of andere producten van derden, is uitsluitend toegestaan na een vooraf en nadrukkelijk verleende toestemming door de Sociale Raad Aalten.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door de Sociale Raad Aalten aangewezen en daartoe bevoegde rechter in Nederland.