Bijeenkomsten


Agenda komende bijeenkomst:

 

Woensdag 2 februari - 19:00 uur

Uitnodiging vergadering Sociale Raad Aalten

Datum: Woensdag 02 februari 2022

Tijdstip: 19.00-21.00 uur

Plaats: Online via teams of gemeentehuis Markt

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actiepunten vergadering 13 januari 2022
 3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
 4. Prestatieafspraken wonen in Aalten
 5. Presentatie cliëntervaringsonderzoek jeugd en Wmo
 6. Project inclusie samenleving
 7. Scholing, vervolg
 8. Communicatie stand van zaken
 9. Thema’s per werkgroep en SR breed 2022
 10. Vacature voorzitter en lid
 11. Aftredend en herbenoembaar mevr. R. Hieltjes en mevr. J. Neerhof
 12. Nieuws uit de werkgroepen
 13. Rondvraag en sluiting

 

Bij het opstellen van deze agenda is het nog niet duidelijk of de SR vergadering digitaal of fysiek plaatsvindt. Mocht u de vergadering willen bijwonen of hebt u naar aanleiding van de agenda vragen of opmerkingen dan kunt u via de website www.socialeraadaalten.nl of via secretariaat@socialeraadaalten.nl contact opnemen.