Begrippenlijst


Begrippenlijst

Ambulant
Zorg die je in je eigen woning ontvangt wordt ambulante zorg genoemd, of ook wel extramurale zorg. Beschermd wonen is geen vorm van ambulante zorg, omdat je bij beschermd wonen zorg krijgt in de woning van de zorgaanbieder (dat heet intramuraal).
Begeleid wonen
Veel mensen en organisaties halen de begrippen beschermd wonen en begeleid wonen door elkaar. Er is echter een groot verschil tussen die twee. Bij begeleid wonen krijg je ambulante begeleiding en ondersteuning in je eigen woning. Bij beschermd wonen woon je in een woning van de zorgaanbieder en is 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning oproepbaar of aanwezig.
Beschermd wonen
Beschermd wonen is bedoeld voor iedereen die door psychische stoornissen of psychosociale problematiek zich zelfstandig niet kunnen redden. Er zijn veel verschillende soorten zorgaanbieders waar je beschermd kunt wonen. Voor meer info: kijk op Beschermd Wonen.nl
Centrumgemeente
Sinds 2015 wordt beschermd wonen niet meer door het zorgkantoor en CIZ geregeld, maar zijn de gemeenten ervoor verantwoordelijk. Lokale gemeenten werken samen bij het organiseren van beschermd wonen. Daardoor moet je vaak niet bij je eigen gemeente zijn, maar de ‘centrumgemeente’ die ook voor jouw gemeente beschermd wonen regelt.
Dagbesteding
Bij beschermd wonen hoort ook een zinvolle daginvulling. Dagbesteding is hier een vorm van. Voor meer info: kijk op Beschermd Wonen.nl
Eigen bijdrage
Als je beschermd woont moet je meestal een eigen bijdrage betalen. Dit wordt bepaald en geregeld door het CAK.
Indicatie
Een indicatie krijg je als er is vastgesteld dat je bepaalde zorg nodig hebt. Tegenwoordig ga je voor een indicatie beschermd wonen naar je centrumgemeente en niet meer naar het CIZ.
Intake
Voordat je bij een zorgaanbieder beschermd kunt gaan wonen doorloop je een intakeprocedure. Die procedure is bij elke zorgaanbieder anders, soms heel informeel tijdens een kopje koffie, soms met redelijk wat papierwerk. Een intakeprocedure is ervoor om vast te stellen of de zorgaanbieder een goede plek voor je kan bieden.
Jeugdwet
Sinds 2015 valt alle psychische en psychosociale zorg voor jongeren onder de 18 jaar onder de jeugdwet en dus niet onder de WMO.
Keukentafelgesprek
Als je bij de centrumgemeente hebt aangegeven dat zelfstandig wonen niet lukt, zal de afdeling Toegang van de gemeente met je in gesprek gaan om te kijken wat je allemaal wel en wat je niet zelfstandig kan. Aan de hand van dit zogenaamde keukentafelgesprek wordt bepaald welke soort zorg bij jou past. Zo kan de conclusie zijn dat je begeleid gaat wonen, dus met ambulante begeleiding in je eigen huis. Of juist dat je beschermd gaat wonen en dat je op deze website een woonvorm mag uitkiezen.
Keuzevrijheid
In Nederland hebben we gekozen voor marktwerking in de zorg. Dat wil zeggen dat er veel zorgaanbieders actief zijn, die allemaal proberen de beste zorg te leveren en zo met elkaar te concurreren. Dat is gunstig voor jou. Want zorgaanbieders doen daardoor extra hun best om je tevreden te laten zijn over je zorg. Je kunt zelf kiezen waar je beschermd wilt wonen, dus maak gebruik van het overzicht op deze website om de zorgaanbieder te vinden waarvan je denk dat je het beste op je plek zit.
Ouderinitiatief
Een ouderinitiatief is een kleinschalige woonvorm die is opgericht door de ouders van (enkele) bewoners van de beschermde woonvorm. Bijvoorbeeld omdat ze niet tevreden waren over de zorginstelling waar hun zoon of dochter eerst woonde, omdat ze hun kind graag dichter bij huis zagen, of omdat ze zelf nieuwe ideeën hadden over de ideale vorm van zorg. Soms wordt de zorg in een ouderinitiatief ingekocht bij een externe partij en soms heeft het ouderinitiatief zelf zorgverleners in dienst. Soms werken de ouders van de bewoners ook mee in de zorg.
Overgangsrecht
In 2015 is er veel veranderd in de zorg. Voor de mensen die voor 2015 al beschermd woonden is er het overgangsrecht. Dat houdt in dat je in principe mag blijven wonen waar je woont, maar dat de gemeente wel samen met jou zal bekijken of je misschien al toe bent aan een volgende stap, zoals in een eigen huis wonen, al dan niet met ambulante begeleiding.
Psychosociaal
Psychosociale problematiek bestaat uit een combinatie van een psychisch probleem en een sociaal probleem. Vaak hangen deze namelijk samen: door de sociale omgeving kunnen psychische effecten versterkt worden en door psychische problematiek kan een sociale instabiliteit vergroot worden. Beschermd wonen wordt vaak ingezet als oplossing voor psychosociale problematiek.
Toegang
De afdeling Toegang van de gemeente bepaalt tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek welke soort en hoeveel zorg je nodig hebt. Afhankelijk hiervan krijg je een indicatie en kun je een zorgaanbieder uitzoeken, of gebruik maken van een instelling die de gemeente je voorstelt. Als er een indicatie is afgegeven heb je altijd de vrijheid zelf te bepalen waar je de zorg wilt krijgen, door gebruik te maken van het PGB.
Woongroep
Bij beschermd wonen woon je meestal (maar niet altijd) in een woongroep, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een woonkamer, keuken en badkamer deelt met mensen uit je woongroep. Zo kun je leren van elkaar en is het gemakkelijk om sociale contacten bij te houden.
Wooninitiatief
Een aanbieder van beschermd wonen kan door de ouders van de bewoners zijn opgericht, het heet dan een ouderinitiatief. Maar omdat het voor iedereen mogelijk is een dergelijk initiatief te starten zijn er ook wooninitiatieven die door andere mensen zijn opgericht. Die initiatieven kunnen zichzelf daarom een wooninitiatief noemen.
Woonvorm
Als je niet zelfstandig kunt wonen in je eigen huis, maar beschermd gaat wonen in een woning van een zorgaanbieder, zijn er veel verschillende woonvormen waar je terecht kunt. Een appartement in een appartementencomplex bijvoorbeeld, kan een woonvorm zijn voor beschermd wonen. Of wonen in een woongroep in een normaal huis in de wijk. Een andere woonvorm is bijvoorbeeld een zorgboerderij waar je naast dagbesteding kunt wonen.
Zelfredzaamheid
De zorg in Nederland is er altijd op gericht je zelfredzaamheid te vergroten. Dat wil zeggen: dat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Van de dingen die je zelf kunt wordt verwacht dat je ze ook zelf doet. En in wat je niet zo goed kunt wordt je ondersteund. Die ondersteuning is er altijd op gericht je in de toekomst weer zo zelfstandig mogelijk te laten worden. Daarom krijg je bij beschermd wonen niet altijd alle zorg die de aanbieder in huis heeft, maar alleen de zorg die je nodig hebt. En er wordt samen met jou bekeken hoe je kunt werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.
Zelfregie
De overheid wil graag dat mensen zo veel mogelijk zelfstandig keuzes kunnen maken over wat ze denken dat goed voor ze is. Dat geldt ook voor de zorg. Als je zelf in staat bent je zaakjes te regelen, dan moet dat kunnen. In de zorg komt dit erop neer dat je zelf een zorgaanbieder mag uitzoeken, als je denkt dat je dat kan en er vanuit de professionele zorg geen reden is om daaraan te twijfelen. Zelf de touwtjes in handen hebben, dat is zelfregie.
Zorgkantoor
Sinds 2015 is het zorgkantoor niet meer verantwoordelijk voor de vergoedingen van beschermd wonen. De SVB heeft deze taak overgenomen.