Afkortingen


In veel artikelen komen wij ze tegen en ze maken het ingewikkeld: afkortingen en/of begrippen waarvan men vaak de betekenis niet weet. Voor zover bekend, staan de meeste hieronder omschreven. Komt u ergens iets tegen dat er nog niet in staat, dan helpt het ons en anderen als u ons een mailtje doet via ons mailadres: info@socialeraadaalten.nl.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABP = Algemeen burgerlijk pensioenfonds
ABW = Algemene bijstandswet
AKW = Algemene kinderbijslagwet
Anw = Algemene nabestaandenwet
AOW = Algemene ouderdomswet
Awb = Algemene wet bestuursrecht
AWBZ = Algemene wet bijzondere ziektekosten

BSN = Burger Service Nummer (voorheen SoFi-nummer)
CAK = Centraal Administratie Kantoor
CAO = Collectieve arbeidsovereenkomst
CAW = Commissie arbeidsgehandicapten en werk
CBBS = Claim Beoordeling- en BorgingsSysteem (voorheen CG-Raad/Platform VG)
CIZ = Centrum indicatiestelling zorg
CNV = Christelijk nationaal vakverbond
CPA = Commissie psychische arbeidsongeschiktheid
CPB = Centraal planbureau
CSED = Commissie sociaal-economische deskundigen
CSO = De koepel van ouderenorganisaties
DB = Dagelijks Bestuur
Divosa = Vereninging van managers van sociale diensten
EC = Europese Commissie
EPD = Elektronisch patiëntendossier Geen afkorting bekend
FIS = Functie informatie systeem
FNV = Federatie nederlandse vakbeweging
GGZ = Geestelijke gezondheidszorg
HH = Huishoudelijke Hulp
IBM – Inkomstenbesluit militairen
IGSD = Inter Gemeentelijke Sociale Dienst
IKZ = Intensieve Kind Zorg
ILO – International labour organisation
IOAW – Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ – Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISZW = Inspraakorgaan Sociale Zaken en Werkgelegenheid
IVA – Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte
JOGG = Jeugd op Gezond Gewicht
JSF = Jeugd Sport Federatie
KCC = Klant Contact Centrum
KBOH = Kwaliteits en Bruikbaarheids Onderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen
KVB = Kortdurend Verblijf
LCFJ = Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg
LCR = Landelijke Cliënten Raden (overkoepelende organisatie)
LH = Lichamelijke Handicap
LIZ = Langdurige Intensieve Zorg
LOC = Landelijke Organisatie Clëntenraden
LVB = Licht Verstandelijke Beperking
LVG = Licht verstandelijk Gehandicapt
MAS = MAatschappelijke Stage
NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel
NJI = Nederlands Jeugd Instituut
NVA = Nederlandse Vereniging voor Autisme
NZa = Nederlandse Zorgautoriteit
OBW = OpBouw Werk(er)
OGGZ = Openbare GGZ
OSO = Overleg Samenwerkende Ouderenbonden
OV = Openbaar Vervoer
PG = PsychoGeriatrische aandoening/ziekte
PGB = Persoons Gebonden Budget
PPW = Project Problematisch Woongedrag
PSY = PSYchiatrische aandoening/ziekte
QRA = Quantitatieve Risico Analyse
RIBW = Regionale Instelling Beschermd Wonen
RLI = Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
RTA = Regionaal Transitie Arrangement
SAMSAM = SAMenwerken aan SAMenhang
SEO = Schaal voor Emotionele Ontwikkeling
SGLVG = Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt
SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld
SOW = Stichting Ouderen Beleid
SRA = Sociale Raad Aalten
SVB = Sociale Verzekerings Bank
SUWI = Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen
TEZ = Toeslag Extra Zorg
TOG = Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen
TSJ = Transitie Stelherziening Jeugd
Geen afkorting bekend
VCP = Versterking Cliënten Participatie
VGN = Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VIR = Verwijs Index Risicojongeren
VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten
VP = VerPleging
VPT = Volledig Pakket Thuis
VPTZ = Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
VPZ = Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg
VenV = Verpleging en Verzorging
VWS = Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
WAJong = Werk en Arbeidsondersteuning Jong Gehandicapten
WCZ = Wet Cliëntenraden in de Zorg
WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WGBO = Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
WIJ = Wet Investering in Jongeren
WLZ = Wet Langdurige Zorg
WMG = Wet Marktverordening Gezondheidszorg
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMW = Welzijn MensenWerk
WNS = Welzijn Nieuwe Stijl
WRV = Wonen – Rolstoel – Vervoer (voorzieningen)
WSW = Wet Sociale Werkvoorziening
WTCG = Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
WVG = Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB = Wet Werk en Bijstand
WWIK = Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
WWNV = Wet Werken Naar Vermogen
Geen afkorting bekend
Geen afkorting bekend
ZIN = Zorg In Natura
ZVW = Zorg Verzekerings Wet